Konsultacje społeczne Obszarów Inteligentnych Specjalizacji Województwa lubuskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

 

Czego dotyczą konsultacje?

Prowadzimy konsultacje w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk województwa lubuskiego na temat zapisów zawartych w Raporcie: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego.

Więcej

Zapraszamy do składania koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego!

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 274/3307/14, przyjął uchwałę ws. założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego i dalszego procedowania w tej sprawie.

Więcej

Konkurs „Innowacja Plus” to szansa na zaprezentowanie najlepszych pomysłów na promocję projektów sfery B+R.

Na stronie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zamieszczono informację o konkursie na najlepszą promocję projektów sfery B+R.

Jeśli przygotowaliście Państwo: ciekawe filmy, interesującą publikację, nowatorską stronę internetową lub każdą inną formę promocji, która okazała się skuteczna, to zapraszamy do wystartowania w konkursie. Poświęcenie paru godzin na skompletowanie materiałów zgłoszeniowych może zwrócić się z nawiązką! Więcej

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020

30 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020. Konsultacje potrwają do 2 września 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

Termin zgłaszania uwag upływa 2 września 2014 r. Więcej

Konsultacje projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Szanowni Państwo,

22 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 25 i 20 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Głównym celem sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu. Więcej

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie UE

Prezentujemy Państwu dokument pn.  Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Jest on podstawowym dokumentem krajowym określającym zakres wdrażania i koordynacji wszystkich działań związanych ze wsparciem systemu ochrony zdrowia (dofinansowanych zarówno ze środków EFRR jak i EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020. Więcej

Terminy spotkań konsultacyjnych – Kontrakt Lubuski

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas konferencji nas temat Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, która odbyła się 7 lipca br. w Zielonej Górze zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania konsultacyjne dotyczące założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego. Więcej

Weź udział w pracach grupy ESIF

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO naborze organizacji zainteresowanych włączeniem się do powołanej przez KE eksperckiej grupy ws. Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF). Więcej

Nowe podejście do rewitalizacji.

Rewitalizacja w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, to przede wszystkim działania o charakterze kompleksowym, mające na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym. Rewitalizacja ma być narzędziem zmiany, z jednej strony fizycznie w przestrzeni określonego obszaru, z drugiej zaś, i to przede wszystkim, osób nią objętych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie aspekt społeczny rewitalizacji jest najistotniejszy w działaniach w tym obszarze. Planując rewitalizację w wymiarze infrastrukturalnym należy brać pod uwagę, jakie problemy społeczne zostaną rozwiązane poprzez taki projekt, nie potencjalnie, ale faktycznie, bo to jest celem, nie zaś sama inwestycja.

Więcej

Wybrane – inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego

Szanowni Państwo,

Prezentujemy efekt prac nad wyłonieniem inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Ich wybór, jest jednym z warunków wstępnych (ex-ante) uzyskania przez województwo lubuskie wsparcia w ramach funduszy europejskich. Najważniejszym elementem procesu było wskazanie obszarów, które zapewnią naszemu regionowi osiąganie sukcesów, jak również wyznaczenie kierunków prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. W tym celu zostały przeprowadzone niezbędne badania oraz konsultacje z branżami o największym potencjale rozwojowym.

  Więcej