Terminy spotkań konsultacyjnych – Kontrakt Lubuski

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas konferencji nas temat Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, która odbyła się 7 lipca br. w Zielonej Górze zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania konsultacyjne dotyczące założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego. Więcej

Weź udział w pracach grupy ESIF

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO naborze organizacji zainteresowanych włączeniem się do powołanej przez KE eksperckiej grupy ws. Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF). Więcej

Nowe podejście do rewitalizacji.

Rewitalizacja w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, to przede wszystkim działania o charakterze kompleksowym, mające na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym. Rewitalizacja ma być narzędziem zmiany, z jednej strony fizycznie w przestrzeni określonego obszaru, z drugiej zaś, i to przede wszystkim, osób nią objętych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie aspekt społeczny rewitalizacji jest najistotniejszy w działaniach w tym obszarze. Planując rewitalizację w wymiarze infrastrukturalnym należy brać pod uwagę, jakie problemy społeczne zostaną rozwiązane poprzez taki projekt, nie potencjalnie, ale faktycznie, bo to jest celem, nie zaś sama inwestycja.

Więcej

Wybrane – inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego

Szanowni Państwo,

Prezentujemy efekt prac nad wyłonieniem inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Ich wybór, jest jednym z warunków wstępnych (ex-ante) uzyskania przez województwo lubuskie wsparcia w ramach funduszy europejskich. Najważniejszym elementem procesu było wskazanie obszarów, które zapewnią naszemu regionowi osiąganie sukcesów, jak również wyznaczenie kierunków prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. W tym celu zostały przeprowadzone niezbędne badania oraz konsultacje z branżami o największym potencjale rozwojowym.

  Więcej

Założenia Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego

W dniu 7 lipca w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego odbyły się konsultacje Kontraktu Terytorialnego oraz Kontraktu Lubuskiego, którego założenia zarząd województwa przyjął 1 lipca. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli samorządów, uczelni, organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorców.

Więcej

Weź udział w konferencji Komitetu Regionów w Brukseli

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwarciu rejestracji na dwudniową konferencję Komitetu Regionów poświęconą komunikacji publicznej władz lokalnych i regionalnych „EuroPCom 2014”, która odbędzie się w dniach 15-16 października 2014  w Brukseli. Więcej

Kontrakt Lubuski – konsultacje założeń

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia Kontraktu Lubuskiego – dokumentu, który zdefiniuje koncepcje rozwoju i plany inwestycyjne małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich. Chodzi o to, aby rozwój regionu był zrównoważony, czyli oparty nie tylko na miastach wojewódzkich i gminach ościennych, które mają swoje strategie, ale uwzględniał inne partnerstwa gmin.

Dotychczas w województwie lubuskim zostało stworzone specjalne narzędzie dla rozwoju miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, które będą miejscem docelowym interwencji w ramach tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Kolejnym krokiem ujęcia wymiaru terytorialnego wsparcia są założenia Kontraktu Lubuskiego, który adresowany jest do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) – miasta subregionalne i lokalne oraz pośrednio tereny wiejskie określone w SRWL 2020. Więcej

Kontrakt terytorialny – Mandat lubuski – Informacje Podstawowe

Nowa polityka rozwoju potrzebuje skutecznych i efektywnych mechanizmów osiągania wyznaczonych celów. Jednym z takich instrumentów, będzie Kontrakt Terytorialny.

Kontrakt Terytorialny jako instrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie został określony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjętej przez rząd w lipcu 2010 r. Jest to jeden z ważnych elementów nowego systemu polityki regionalnej, który jest także uregulowany w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Więcej

Konsultacje Kontraktu Terytorialnego

Szanowni Państwo

7 lipca 2014 r. o godzinie 11.00 na Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 odbędzie się konferencja dotycząca konsultacji lubuskiego mandatu negocjacyjnego w ramach Kontraktu Terytorialnego. Jednocześnie podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia do Kontraktu Lubuskiego, inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego, która jest odpowiedzią na potrzeby i plany rozwojowe potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Nowa polityka rozwoju potrzebuje skutecznych i efektywnych mechanizmów osiągania wyznaczonych celów. Jednym z takich instrumentów, będzie Kontrakt Terytorialny. Informacje na temat Kontraktu Terytorialnego znajdują się na stronie: Kontrakt terytorialny-mandat lubuski-informacje podstawowe

Program konferencji_07.07.14

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego pod adresem:

http://rpo2020.lubuskie.pl/kontrakt-terytorialny/ 

Trwają prace nad Kontraktem Lubuskim

7 lipca ruszy nabór koncepcji do Kontraktu Lubuskiego, a w październiku – negocjacje i podpisanie Kontraktu między samorządem województwa a gminami lubuskimi, które zawarły partnerstwa w celu pozyskania funduszy na Obszary Strategicznej Interwencji. Taki harmonogram został uzgodniony na spotkaniu przedstawicieli gmin z marszałek Elżbietą Polak, które odbyło się w środę w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego.

 

Więcej