MPI w Zaborze – 11.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 11 czerwca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

MPI w Kolsku– 11.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 11 czerwca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

MPI w Skąpem – 8.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 8 czerwca 2015 r. w godz. od 13.30 – 15:00 na bezpłatne konsultacje w Skąpem. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

MPI w Lubrzy – 8.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 8 czerwca 2015 r. w godz. od 11.30 – 13:00 na bezpłatne konsultacje w Lubrzy. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

MPI w Łagowie – 8.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 8 czerwca 2015 r. w godz. od 9.30 – 11:00 na bezpłatne konsultacje w Łagowie. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

MPI w Zbąszynku – 09.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 9 czerwca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

MPI w Szczańcu – 09.06.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 9 czerwca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, które firma Geoprofit realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Głównym celem badania jest ocena bieżących interwencji realizowanych w ramach SRWL 2020. Podczas badania ocenie zostaną poddane następujące elementy: aktualność przyjętych założeń rozwojowych, osiągnięte na danym etapie wdrażania rezultaty, postęp osiągnięcia celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania. W rezultacie sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje, które zostaną wykorzystane przy dalszym wdrażaniu SRWL 2020. Więcej

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Szanowni Państwo!

22 maja 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, który został powołany uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 17 marca 2015 roku.

W składzie KM obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad na spotkaniu przyjmowane będą kryteria wyboru projektów stosowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020. Ponadto konsultacjom poddany zostanie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z wymogami art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym finansowanym ze środków unijnych jest zobligowana do przeprowadzenia badania ex ante w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowania zwrotnego, tak aby zapewnić możliwie największą efektywność środków.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które zostało wykonane przez niezależnych ewaluatorów. Więcej