Drukuj

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa do 2020 roku

Idea tworzenia Strategii rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa (SZRWRiR) do 2020 r. realizowana była jednocześnie na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju.

Głównym celem opracowania SZRWRiR jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych.

W SZRWRiR określono cel główny, którym jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, który będzie realizowany w oparciu o pięć następujących celów szczegółowych:

  • Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
  • Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
  • Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
  • Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa