Drukuj

3 miliardy złotych dla Lubuskiego

Podczas posiedzenia Konwentu Marszałków, które odbyło się 19 lutego w Białowieży, wiceminister Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawił propozycję alokacji środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Województwo Lubuskie otrzyma 728 mln euro.

Jest to wstępna propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podziału środków dla poszczególnych regionów. Województwo Lubuskie otrzyma więcej środków niż w obecnej perspektywie finansowej. Nie jest to jednak ostateczna kwota, bo do Regionalnych Programów Operacyjnych dojdą także dodatkowe środki: 1,5 mld euro do podziału na wszystkie regiony na tak zwane obszary strategicznej interwencji, czyli np. obszary wiejskie z niskim poziomem usług publicznych, obszary miejskie wymagające rewitalizacji, obszary przygraniczne. Nie jest także uwzględniona krajowa rezerwa wykonania, czyli około 3,5 mld euro, które będą dodatkowo dzielone po 2018 roku.

 Władze województwa będą czyniły starania w celu zwiększenia alokacji środków dla naszego regionu i zastosowania innej metody podziału. Pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE mają być dzielone pomiędzy regiony według tak zwanego algorytmu berlińskiego. Takim algorytmem posługuje się Komisja Europejska, dzieląc kwotę na realizację polityki spójności przez kraje członkowskie. Algorytm ten uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną per capita względem średniej unijnej.