Drukuj

Alokacja RPO – Lubuskie 2020 – nowy podział

Zarząd Województwa Lubuskiego, na posiedzeniu w dniu 9 października 2013 r., przyjął zmiany w alokacji na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nowy podział środków jest korektą wcześniej prezentowanych Państwu projekcji w tym zakresie i wynika z analizy potrzeb inwestycyjnych w najważniejszych obszarach wsparcia, z punktu widzenia realizacji celów Programu i Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Przypomnijmy – całkowita wartość środków europejskich przeznaczonych na realizację RPO – Lubuskie 2020, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, to 813 mln euro. W tej kwocie aż 578,7 mln euro stanowi wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 234,3 mln euro, to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zasadami podziału rezerwy programowej, część podstawowej alokacji Programu jest dedykowana na realizację działań ukierunkowanych terytorialnie (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Obszary Strategicznej Interwencji) i nie może zostać przeznaczona na wsparcie innych działań. Środki rezerwy programowej wchodzą w skład alokacji poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020, w ramach których planuje się wdrażanie instrumentów terytorialnych. W praktyce oznacza to, iż z 813 mln euro, blisko 90 mln zostało zarezerwowane na ZIT i OSI (należy pamiętać, iż są to jedynie środki pochodzące z rezerwy programowej, natomiast obowiązkiem Instytucji Zarządzającej jest zasilenie środkami pochodzącymi z alokacji podstawowej instrumentów terytorialnych).

 

W przedstawionym Państwu podziale alokacji wskazujemy również, jakie obszary są szczególnie istotne w ramach konkretnych Osi Priorytetowych, a co za tym idzie, na których realizację będzie skierowana największa ilość środków.

EFRR:

OP 1 – najistotniejsze działania będą skierowane na wzmocnienie zaplecza badawczego IOB działających w obszarze B+R oraz, przede wszystkim, na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczą oraz tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na usługi badawcze.

OP 2 – najwięcej środków planuje się przeznaczyć na rozwiązania kompleksowe w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez wzmocnienie stosowania TIK w przestrzeni publicznej w zakresie e-administracji, e-kultury, e-zdrowia, etc.

OP 3 – zdecydowana większość środków w tej OP zostanie przeznaczona na wsparcie bezpośrednie kierowane na rozwój lubuskiej przedsiębiorczości w zakresie wsparcia inwestycyjnego, rozwoju firmy (w tym wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług).

OP 4 – największe znaczenie w tym obszarze będą miały zadania dotyczące efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych.

OP 5 – najwyższy priorytet w tym obszarze otrzymują działania z zakresu retencjonowania wód w kontekście zapobiegania zagrożeniom powodziowym.

OP 6 – do najistotniejszych obszarów wsparcia w ramach OP należy zaliczyć inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

OP 7 – w ramach wsparcia OP 7 najważniejsze jest zapewnienie spójnego i efektywnego systemu transportu drogowego mającego na celu włączenie regionalnych połączeń do sieci TEN-T.

OP 11 – jako najważniejszy obszar interwencji w tej OP uznano rewitalizację fizyczną, społeczną i gospodarczą.

 

EFS:

Instytucja Zarządzająca RPO jest zobligowana do przeznaczenia 60 % środków w ramach EFS na maksymalnie 4 najistotniejsze obszary wsparcia. W związku z tym, na obecnym etapie wskazano w ramach:

OP 8 – dwa takie obszary obejmujące wsparcie usług skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz adresowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie ich adaptacyjności do zmian;

OP 9 – jeden obszar obejmujący szeroko pojmowaną aktywną integrację, szczególnie prowadzącą do wzrostu zatrudnialności;

OP 10 – jeden obszar dotyczący wsparcia działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, ustawicznego oraz podnoszenia kwalifikacji siły roboczej.

do pobrania podział alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego