Drukuj

Badanie ewaluacyjne ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-ante pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem przedmiotowego badania jest ocena Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, optymalizacja zapisów oraz zwiększenie jakości dokumentu. Badanie ewaluacyjne będzie służyć również identyfikacji i ocenie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu, pod kątem trafności i spójności oraz możliwości wynikających z jego realizacji, w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społeczno – ekonomicznych.

Grupą objętą badaniem są:

- przedstawiciele IZ RPO – Lubuskie 2020  - pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej;

- przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych zaangażowani w proces projektowania RPO-L2020;

- przedstawiciele IZ Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – pracownicy Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej LRPO;

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO – Kapitał Ludzki;

- przedstawiciele instytucji realizujących przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach badania ewaluacyjnego ex-ante będą również przeprowadzone wywiady pogłębione z ekspertami posiadającymi doświadczenie w zakresie każdego z obszarów tematycznych RPO-L2020.

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym i udzielenie członkom Zespołu wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich informacji związanych programowaniem. Chciałbym podkreślić, iż Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z badania wyników.

Osobą odpowiedzialną za prowadzone badanie ze strony Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego jest Pan Tomasz Przybyła. W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie realizowanego badania lub współpracy z Wykonawcą, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 68 456 54 55.