Drukuj

Demarkacja pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

We wrześniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kolejną wersję linii demarkacyjnej, która definiuje podział interwencji realizowanej na poziomie krajowym i regionalnym. Województwo lubuskie czynnie uczestniczyło w pracach nad zapisami dokumentu na wszystkich etapach jego konsultacji, dzięki czemu część zgłaszanych przez nasz region uwag uwzględniono w obecnej wersji linii demarkacji.

Nasze uwagi dotyczyły głównie tych obszarów, które są istotne dla rozwoju regionu i wynikają z Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i jako takie powinny być realizowane z poziomu regionalnego. Ponadto proces konsultacji Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dał obraz oczekiwań potencjalnych beneficjentów, co do zakresu wsparcia, który powinien być wdrażany w ramach RPO.

Linia demarkacyjna rozdziela wsparcie na poziom regionalny i krajowy

W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym, takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy.

Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących, dla określonych typów, miejsce ich realizacji. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta

Termomodernizacja w programach krajowych i regionalnych

Przyszli beneficjenci proponowali, aby projekty termomodernizacji budynków, w tym użyteczności publicznej, były wpisane do realizacji w ramach RPO – Lubuskie 2020. Zadania związane z termomodernizacją wpisują się w ramy programów krajowego i regionalnych. Linią demarkacyjną jest wartość projektu. W ramach programu regionalnego dofinansowane będą inwestycje związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych o wartości poniżej 10 milionów złotych i budynków użyteczności publicznej poniżej 5 mln złotych kosztów kwalifikowalnych. Większe projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach programu krajowego.

OSP – region, PSP – kraj

W Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, planuje się do dofinansowania projekty związane z organizacją systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach występowania zjawisk katastrofalnych. W tym przypadku kosztami kwalifikowalnymi będzie zakup wyposażenia jednostek ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych jak też usuwanie skutków katastrofy. Wsparcie takie będzie skierowane tylko dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Państwowe Straże Pożarne będą mogły aplikować o dofinansowanie projektów z poziomu krajowego.

Kanalizacja i oczyszczalnie poniżej 10 tys. RLM

W ramach konsultacji społecznych Założeń RPO – Lubuskie 2020 zgłoszono rekomendacje dotyczące dofinansowania projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Gminom zależało, aby tego typu projekty znalazły się w programach regionalnych, jednocześnie aby dofinansowane mogły zostać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z linią demarkacyjną kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji poniżej 10 tys. RLM w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych jak też budowę oczyszczalni ścieków wpisano w typ projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO – Lubuskie 2020. Wsparcie na poziomie regionalnym kierowane będzie także na budowę systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej.

Większe projekty na ochronę zabytków

Przedstawiciele instytucji kultury oraz muzeów będą mogli realizować przy wsparciu RPO – Lubuskie 2020 większe projekty. Przedstawiona w linii demarkacyjnej wartość wsparcia w ramach priorytetu 6.3 „ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego” została zwiększona do kwoty 30 mln. zł maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektów z zakresu ochrony zabytków oraz rozwoju zasobów kultury, w tym poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury.

pobierz: linia demarkacyjna – wrzesień 2013