Drukuj

Dodatkowe środki z PO PT 2014-2020 dla gmin na przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przeznaczyć ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT) średnio kilka milionów złotych na każde województwo w zakresie wsparcia dla gmin planujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

 

Zgodnie z zapisami Krajowej Polityki Miejskiej, ustawą o rewitalizacji, założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 oraz zgodnie z treścią Umowy Partnerstwa, w której miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji stanowią jeden z pięciu obszarów strategicznej interwencji – gminy wyłonione w konkursie otrzymają znaczące wsparcie finansowe na działania.

 

Mając na celu większą niż dotąd skuteczność, efektywność oraz koncentrację inwestowania środków publicznych, konieczne jest zapewnienie opracowania na poziomie lokalnym jak najwyższej jakości programów rewitalizacji. W związku z tym gminy biorące udział w przygotowaniu programów rewitalizacji powinny mieć na uwadze opracowanie programów całościowych, bardziej szczegółowych i powiązanych z istniejącymi już dokumentami planistycznymi gmin. Zgodnie z Umową Partnerstwa przygotowanie takich programów będzie warunkiem ubiegania się o środki z programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020.

 

Wsparcie z POPT 2014-2020 będzie mogło być przeznaczone na doradztwo eksperckie w przygotowaniu i konsultowaniu programów rewitalizacji oraz w przygotowaniu dokumentów i rozwiązań służących wdrożeniu konkretnych programów, działań czy projektów. Wsparcie będzie mogło być również przeznaczone na inne dodatkowe działania wspomagające w procesie przygotowania programu rewitalizacji, takie jak np.: zorganizowanie pogłębionej dyskusji z mieszkańcami i partnerami lokalnymi.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Rewitalizacja/Strony/start.aspx