Drukuj

Erasmus w 2014 roku

Informujemy o opublikowanym przewodniku oraz zaproszeniach do składania wniosków z programu wspólnotowego „Erasmus +” na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

 

Nowy program łączy dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz 5 programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Program po raz pierwszy proponuje także wsparcie dla sportu.

 

W 2014 roku w ramach budżetu Erasmus+ udostępnione zostanie 1,8 mld euro na promowanie mobilności studentów i uczniów, stażystów, nauczycieli i pozostałych kategorii osób pracujących z młodzieżą, młodych osób uczestniczących w wymianie młodzieży, liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy.

 

O wsparcie z Erasmus + mogą ubiegać się uniwersytety,  placówki szkoleniowe, a także po raz pierwszy wsparcie otrzymają nowe innowacyjne partnerstwa, tzw. sojusze na rzecz wiedzy oraz sojusze na rzecz umiejętności sektorowych.  Celem tych partnerstw jest  budowanie powiązań między światem edukacji a rynkiem pracy, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego, placówkom szkoleniowym i przedsiębiorstwom promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz opracowywanie nowych programów nauczania i rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

 

W dziedzinie sportu nacisk położony zostanie na projekty transnarodowe: projekty wspierające lokalne organizacje sportowe; projekty ukierunkowane na rozwiązywanie takich transgranicznych problemów jak ustawianie zawodów sportowych, doping, przemoc i rasizm; projekty promujące właściwe zarządzanie, równość płci, włączenie społeczne i aktywność fizyczną.

 

Opublikowany Przewodnik programu Erasmus+ zawiera szczegółowe informacje o celach, priorytetach, możliwościach finansowania dla każdego z działań, w tym techniczne informacje dotyczące wniosków o dotacje i procesu wyboru, a także przepisy finansowe i administracyjne dotyczące przyznawania dotacji.

 

Terminy zamknięcia zaproszeń do składania wniosków:

 

AKCJA 1:

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie): 17 marca 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą: 30 kwietnia 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą: 1 października 2014 r.
 • Wspólne studia magisterskie: 27 marca 2014 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego: 3 kwietnia 2014 r.

AKCJA 2:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie): 30 kwietnia 2014 r.
 • Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą: 1 października 2014 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych   3 kwietnia 2014 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r.

AKCJA 3:

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą: 30 kwietnia 2014 r., 1 października 2014 r.

DZIAŁANIA „JEAN MONNET”:

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty: 26 marca 2014 r.

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE SPORTU:

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu: 15 maja 2014 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe: 14 marca 2014 r., 15 maja 2014 r.

 

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Przewodnik po programie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Treść zaproszenia do składania wniosków z Erasmus+ w języku polskim: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN