Drukuj

Strategia Europa 2020

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 jest nowym, długookresowym dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną Strategię Lizbońską.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

• wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,

• wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,

• wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Strategia Europa 2020 ustala pięć celów, które Unia Europejska powinna osiągnąć do 2020 roku:

1. Zatrudnienie

75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę.

2. Badania i rozwój

Na inwestycje w badania i rozwój kraje członkowskie powinny przeznaczać 3 proc. PKB Unii.

3. Zmiany klimatu i energia

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Zwiększenie do 20 proc. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; podniesienie efektywności energetycznej o 20 proc.

4. Edukacja

Odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc.; co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe.

5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

Polityka spójności w latach 2014 – 2020 będzie podporządkowana realizacji założeń i celów Strategii Europa 2020. Oznacza to, że wszelkie przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu funduszy strukturalnych będą musiały być z nią zgodne.

Strategia_Europa_2020