Drukuj

Fundusze Norweskie i EOG – możliwości wsparcia

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości wykorzystywania bezzwrotnych środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. W II edycji funduszy norweskich i EOG alokacja dla Polski wynosi  578,1 mln euro. Odbiorcami wsparcia mogą być podmioty publiczne jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

Pomoc finansowa jest dostępna dla beneficjentów poprzez 17 programów, w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • Ochrona środowiska i energia odnawialna (oszczędzanie energii i odnawialne źródła energii)
  • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych)
  • Rozwój społeczny i regionalny (ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dostosowywanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, rozwój miast poprzez współpracę samorządów)
  • Dziedzictwo kulturowe (konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, różnorodność kulturowa i artystyczna)
  • Badania naukowe i stypendia (Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)
  • Wychwytywanie i składowanie CO2 (Technologia CCS w Polsce)
  • Schengen i Sprawy Wewnętrzne (Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości, Wsparcie Służby Więziennej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć)
  • Godna praca i dialog trójstronny.

 

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej Funduszy Norweskich i EOG w Polsce: www.eog.gov.pl.

Informacja o grantach z Mechnizmu Finansowego EOG i Mechnaizmu Norweskiego