Drukuj

Europa zidentyfikowała nowe mechanizmy stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ich wdrożeniu służyć ma 7 inicjatyw przewodnich.

W ramach każdej z nich UE i władze krajowe muszą koordynować swoje wysiłki, tak by wzajemnie się uzupełniały. Komisja przedstawiła większość z tych inicjatyw w 2010 r.

 

7 Inicjatyw przewodnich:

Inteligentny wzrost gospodarczy

- Europejska agenda cyfrowa

- Unia innowacji

- Mobilna młodzież

 

Trwały wzrost gospodarczy

- Europa efektywnie korzystająca z zasobów

- Polityka przemysłowa w erze globalizacji

 

Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

- Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

- Europejski program walki z ubóstwem

 

Inicjatywy Przewodnie