Drukuj

Kolejna wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przyjęta przez Zarząd Województwa Lubuskiego

28 marca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął czwarty projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Załączona do informacji wersja projektu  RPO-L2020  uwzględnia następujące zmiany:

  1. Uzupełnienie treści poszczególnych sekcji RPO-L2020 zgodnie z uwagami wniesionymi przez członków Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.
  2. Dokument uzupełniono w części dotyczącej opisu Ram Wykonania Programu w aspekcie finansowym i rzeczowym.
  3. Zaktualizowano tabele wskaźników zgodnie z wynikami prac w tym zakresie.
  4. Uzupełniono tabele finansowe dotyczące środków dedykowanych realizacji ZIT.

Czwarta wersja RPO-l2020 została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju celem weryfikacji jego zgodności z zapisami Umowy Partnerstwa. Uwagi jakie przekaże MIiR zostaną uwzględnione przed przekazaniem dokumentu do KE.

Ponadto przed przekazaniem Projektu Programu do Komisji Europejskiej treść dokumentu będzie uzupełniona o wyniki ewaluacji ex-ante oraz uwagi zdefiniowane w trakcie postępowania w sprawie Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko realizowanych dla RPO-L2020.

RPO-L2020_v.4_28.03.2014