Drukuj

Konkurs na dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Zgadnie z projektem Umowy Partnerstwa znaczna ilość środków unijnych będzie przeznaczona na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej m.in. zmniejszenie zużycia energii, wpisujące się w strategie niskoemisyjne lub plany gospodarki niskoemisyjnej.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

  • Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.
  • Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Termin składania wniosków: 02.09.2013r. – 31.10.2013r.

 Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumentacji konkursowej można uzyskać pod adresem:

www.nfosigw.gov.pl/plany-gospodarki-niskoemisyjnej