Drukuj

Konsultacje III wersji RPO Lubuskie 2020 – Gorzów Wielkopolski

Powołanie Akademii Gorzowskiej i wsparcie dla uczelni, podział funduszy między obie stolice woj. lubuskiego  – to niektóre tematy, które interesowały mieszkańców Gorzowa na otwartym spotkaniu z marszałek Elżbietą Polak i zarządem woj. lubuskiego, które odbyło się w piątek w gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Omówione zostały najważniejsze dokumenty, na podstawie których będą wdrażane fundusze europejskie w latach 2014-2020.

Na spotkanie w sali konferencyjnej PWSZ w Gorzowie przyszło ponad 100 osób. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Elżbieta Polak, wicemarszałkowie Bogdan Nowak i Maciej Szykuła oraz członek zarządu Romuald Kreń. Na spotkanie przyszli także m.in. prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz, radni województwa (m.in. Mirosław Marcinkiewicz, Mirosława Winnicka, Maciej Nawrocki), radni miasta Gorzowa i wielu mieszkańców.

Prezentacja obejmowała trzy dokumenty, na podstawie których będą wdrażane fundusze europejskie w nowej perspektywie: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla miejskich obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa), Kontrakt Terytorialny oraz Strategia Rozwoju Polski Zachodniej (definicje – poniżej). Omówiła je marszałek Polak, a szczegóły przedstawili dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Drożak oraz pełnomocnik Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Polityki Spójności Maciej Nowicki.

– Nasz RPO jest zgodny z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, czekamy na opinię o jego zgodności z Umową Partnerstwa, zawiera on 13 projektów inwestycyjnych najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju całego regionu, które zostały wypracowane w toku długotrwałych konsultacji – mówiła marszałek. – Głupotą byłoby wpisywać na tę listę zadania o charakterze ponadregionalnym, skoro najpierw można sięgać po pieniądze z krajowych programów operacyjnych na te zadania.

- Po pieniądze z krajowych programów będziemy mogli sięgać dzięki Strategii Rozwoju Polski Zachodniej – dodał Maciej Nowicki.

W toku dyskusji, mieszkaniec Gorzowa Wlkp. Władysław Danecki podniósł m.in. temat potrzeby powołania Akademii Gorzowskiej i zwrócił się z apelem do władz województwa o wsparcie tej inicjatywy.  – Wspieramy tę ideę poprzez dofinansowanie ważnych projektów, zwłaszcza w zakresie kierunków studiów, których oczekuje młodzież. Jednak ten temat trzeba spokojnie wypracować, istnieją różnie koncepcje powołania Akademii, sama jestem zresztą w komitecie honorowym na rzecz jej powołania. Ale przede wszystkim musi to być inicjatywa oddolna – odparła marszałek.

Były poseł i były przewodniczący sejmiku lubuskiego Jan Kochanowski stwierdził, że w odczuciu mieszkańców Gorzowa fundusze europejskie są nierówno dzielone pomiędzy stolicami regionu, na niekorzyść Gorzowa. Marszałek odpowiedziała: – Nie można rzucać takich haseł, tylko trzeba analizować dane. O podziale funduszy decydują otwarte konkursy. Z danych wynika, że z Gorzowa było mniej projektów niż z Zielonej Góry, natomiast kwotowo do Gorzowa trafiła większa pula środków, ponieważ każdy projekt jest na inną kwotę. Ale przede wszystkim, mamy zdiagnozowane obszary strategicznej interwencji, które wymagają specjalnego wsparcia i nie są to ani Zielona Góra ani  Gorzów. Są to tereny popegeerowskie, zdegradowane, o najwyższych wskaźnikach bezrobocia.

Było to kolejne otwarte spotkanie informacyjne dotyczące nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego. Pierwsze odbyło się w lutym w Zielonej Górze.

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – to program obejmujący pulę 906,1 mln euro dla woj. lubuskiego na lata 2014-2020. Z tej puli 653,4 mln euro przypada na projekty „twarde”  czyli infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 252,69 mln euro przypada na projekty „miękkie” czyli inwestycje w kapitał ludzki, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach EFRR największa część funduszy (27 proc. alokacji EFRR), czyli ponad 176 mln euro będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje.

W ramach EFS największa część funduszy (34 proc. alokacji EFS), czyli prawie 86 mln euro będzie przeznaczona na wsparcie regionalnego rynku pracy.

Cały RPO – Lubuskie 2020 został podzielony na 10 Osi Priorytetowych, w ramach których będzie można ubiegać się o środki. Są to:

 1. Gospodarka i innowacje
 2. Rozwój cyfrowy
 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Środowisko i kultura
 5. Transport
 6. Regionalny rynek pracy
 7. Równowaga Społeczna
 8. Nowoczesna edukacja
 9. Infrastruktura społeczna
 10. Pomoc techniczna

Lista projektów strategicznych do realizacji w ramach RPO obejmuje 13 inwestycji:

 • Informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatów Województwa Lubuskiego.
 • Mapowanie obszarów oddziaływania melioracyjnego na terenie Województwa Lubuskiego.
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Badawczego Parku Naukowo–Technologicznego w Nowym Kisielinie (Park Naukowo-Technologiczny UZ).
 • Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli.
 • Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego – ”Gorzowski Ośrodek Technologiczny”.
 • Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej PWSZ Sulechów (Centrum Energii Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych).
 • Rozwój Transportu Drogowego Województwa Lubuskiego wraz ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Drogami.
 • Rozwój Transportu Kolejowego Województwa Lubuskiego.
 • Cyfrowe Lubuskie
 • Promocja gospodarcza i turystyczna województwa lubuskiego.
 • Rozbudowa i zmiana profilu działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwa Lubuskiego.
 • Utworzenie Centrum Wielospecjalistycznego Pediatrii w Zielonej Górze.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – to specjalna pula 66,6 mln euro (w ramach RPO Lubuskie 2020) dla obu lubuskich stolic: Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry oraz ich miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) obejmujących ościenne gminy. Fundusze mają być przeznaczone na najważniejsze zadania z punktu widzenia miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, ale także odpowiadać na najważniejsze cele RPO-L2020. Projekty mają być efektem porozumień między gminami.

MOF Zielona Góratworzą: miasto Zielona Góra – rdzeń, gmina Zielona Góra, gmina Świdnica, gmina Czerwieńsk, gmina Sulechów, gmina Zabór. MOF Zielona Góra liczący 185 tys. mieszkańców otrzyma 54,25% środków.

MOF Gorzów Wielkopolski tworzą miasto Gorzów – rdzeń, gmina Kłodawa, gmina Santok, gmina Deszczno, gmina Bogdaniec. MOF Gorzów Wielkopolski liczący 156 tys. mieszkańców otrzyma 45,75 % środków.

 

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej – to dokument będący oddolną inicjatywą pięciu marszałków Polski Zachodniej: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W oparciu o cele wyznaczone w projekcie Strategii, marszałkowie wyznaczyli osiem projektów kluczowych, które w ich ocenie mają istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Polski Zachodniej:

1.       Odrzańska Droga Wodna,

2.       Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59,

3.       Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC-ROUTE65,

4.       Dokończenie budowy drogi ekspresowej S5,

5.       Budowa drogi ekspresowej S11,

6.       Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych,

7.       Sieci energetyczne Polski Zachodniej,

8.       Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy.

Źródłem finansowania tych projektów mają być głównie krajowe programy operacyjne, w tym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

Kontrakt Terytorialny – to umowa między rządem RP a samorządem województwa, dotycząca finansowania kluczowych inwestycji regionalnych. Lista tych inwestycji obejmuje 32 przedsięwzięcia. Są to zarówno projekty uzgodnione w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego 2020, jak i projekty uzgodnione w ramach założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz projekty priorytetowe Zarządu Woj. Lubuskiego, z punktu widzenia celów rozwoju regionu i realizacji RPO-L2020.