Drukuj

Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji 20 listopada 2014 r. trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce.

Przedmiotowe założenia stanowią realizację jednego z czterech głównych elementów opracowywanego Narodowego Planu Rewitalizacji, w skład którego wchodzą m.in. propozycje dokonania zmian prawnych.

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska.

Projekt ustawy zakłada m.in. poszerzenie katalogu celów publicznych o elementy konieczne do tworzenia wysokiej jakości życia w miastach (np. tereny zieleni miejskiej) oraz pakiet zmian ułatwiających realizację inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Wszystkie te proponowane działania mają na celu wzrost jakości życia mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zarówno mieszkających na obszarach zdegradowanych jak i pozostałych.

Projektowana ustawa ma skutecznie likwidować najważniejsze słabości otoczenia prawnego i społeczno-gospodarczego, uniemożliwiające prowadzenie skutecznych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, w tym w szczególności:

-                   brak świadomego wyznaczania celów prowadzonych działań, przygotowywanie projektów bez kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru,

-                   wykorzystywanie programów rewitalizacji wyłącznie jako narzędzia pozyskiwania środków europejskich, a nie sformułowania realnych działań na rzecz poprawy sytuacji w obszarze kryzysowym,

-                   brak kompleksowości prowadzonych działań, sprowadzanie rewitalizacji do procesu budowlanego, pomijanie czynników społecznych w przygotowaniu i realizacji procesów rewitalizacji,

-                   brak niezbędnej koordynacji między instytucjami publicznymi przy opracowaniu programów rewitalizacji (służby ochrony zabytków, pomocy społecznej, urzędy pracy, etc.).

-                   brak trwałości, ciągłości działań rewitalizacyjnych w gminach (które niejednokrotnie są obecnie podejmowane ad hoc, jedynie gdy pojawia się możliwość otrzymania zewnętrznych środków).

Projekt założeń do ustawy o rewitalizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce dotyczącej Polityki rozwoju. http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/konsultacje_zalozen_ustawy_o_rewitalizacji_20112014.aspx

Uwagi do analizowanego projektu założeń można zgłaszać do 4 grudnia 2014 r. na adres: miasta@mir.gov.pl.