Drukuj

Konsultacje RP0 2020 ze starostami

Za nami kolejne konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nad podziałem unijnych pieniędzy na lata 2014-2020 zastanawiali się lubuscy starostowie.

- Mamy konkretne oczekiwania, ale i doświadczenie, którym możemy się podzielić. Patrzymy na problem rozwoju województwa przez różne okienka. Konsultacje bezpośrednio ze starostami są dla jakości programu bardzo ważne – mówił Marek Cieślak, starosta żarski i przewodniczący Konwentu Starostów. Marszałek Elżbieta Polak podkreśliła, że szerokie konsultacje społeczne i merytoryczna dyskusja są kluczem do tego, by dobrze napisać program, a co za tym idzie właściwie zainwestować pieniądze. W przyszłej perspektywie finansowej Lubuskie ma otrzymać 800 mln euro. Nie jest to jednak ostateczna kwota. Negocjacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego potrwają do końca roku.

Starostowie przedstawili konkretne propozycje dotyczące kształtu Programu oraz złożyli wnioski dotyczące alokacji środków, konkretnych typów projektów oraz propozycji projektów systemowych.

O pieniądzach dla przedsiębiorców

Starostowie odnieśli się szczególnie do propozycji dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Oś Priorytetowa 3). W ich ocenie należy wspierać rozwój gospodarki, a najlepszym sposobem jest zapewnienie przedsiębiorcom rynku zleceń poprzez inwestycje publiczne. Proponują zatem zmniejszenie alokacji przeznaczone na realizację Priorytetu 3.

Marszałek Elżbieta Polak tłumaczyła, że podział środków pomiędzy osie priorytetowe wynika z ukierunkowania polityki spójności. – Trzeba zachować pewną równowagę, bo rozwój MŚP w ogromnym stopniu wpływa na rozwój gospodarki regionu. Między innymi dzięki temu Lubuskie sprawnie przeszło przez falę kryzysu – tłumaczyła marszałek.

O melioracjach i ochronie środowiska w gminach

Podczas spotkania dyskutowano także na temat gospodarki wodnej. Starostowie skupili się na problemie melioracji i uregulowania rzek oraz wykorzystania turystycznego i gospodarczego Odry (Oś Priorytetowa 5). Omówiono możliwości sposobu realizacji takich przedsięwzięć zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również w ramach innych źródeł finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poruszono także problem dotyczący budowy oczyszczalni ścieków. Zdaniem starostów bardziej sensowna byłaby modernizacja już istniejących oczyszczalni niż budowa nowych obiektów. Wnioskowali także o doprecyzowanie działań, jakie będą mogły być realizowane w tym zakresie.

Co z drogami lokalnymi?

Budowa i remonty dróg to kolejny z poruszonych tematów. Starostowie obawiają się, że w ramach nowej perspektywy nie będzie możliwości finansowania tego typu projektów. – Staramy się nie zamknąć furtki do modernizacji dróg powiatowych. Ale żeby liczyć na dofinansowanie, muszą być one powiązane z drogami krajowymi i regionalnymi – tłumaczyła marszałek Elżbieta Polak. – Komisja Europejska patrzy na całą sieć dróg globalnie i dopuszcza do finansowania ze środków europejskich tylko takie zadania, które bezpośrednio wpływają na podniesienie spójności całej sieci transportowej. Dopuszcza zatem możliwość modernizacji połączeń drogowych, ale tylko tych o znaczeniu regionalnym. W projekcie będzie musiało więc być uzasadnienie, że droga ma charakter regionalny – dodała Małgorzata Mizera-Wołowicz, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zaproponowała także, aby starostowie już teraz wskazali drogi, które mają podlegać modernizacji w nowej perspektywie i odpowiednio to uzasadnili, zgodnie z kryteriami, które zostaną im przekazane po spotkaniu.

 

Wsparcie kapitału ludzkiego

Ponadto złożony został wniosek o zmniejszenie alokacji Osi Priorytetowej 8 na rzecz Osi 9, natomiast w Osi Priorytetowej 11 Starostowie wyrazili brak akceptacji dla wsparcia szkół wyższych. Najważniejsze powinno być bowiem wspieranie szkolnictwa zawodowego.

Oprócz przedstawicieli zarządu województwa w spotkaniu ze starostami udział wzięli: Katarzyna Drożak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Mizera-Wołowicz, zastępca dyrektora DR, Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Maciej Nowicki, pełnomocnik zarządu ds. polityki spójności UE.

źródło:www.lubuskie.pl