Drukuj

Konsultacje RPO 2020 – Lubuskie z biznesem cz.2

W Gorzowie zorganizowano konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego do 2020 roku. W spotkaniu, które odbyło się 18.06.2013 r., uczestniczyli właściciele firm z północy regionu.

 

Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła 11 obszarów tematycznych przy podziale pieniędzy w ramach nowej pespektywy finansowej. – To między innymi gospodarka oparta na wiedzy, budowa gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie konkurencyjności, inwestycja w kadry, szkolenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, transport, czy ochrona środowiska, np. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – mówiła. Marszałek podkreślała, że w nowej perspektywie nie ma już tylu pieniędzy na lokalną infrastrukturę. – Po spotkaniu z minister rozwoju regionalnego wiemy, że nie będzie już pieniędzy na infrastrukturę dla uczelni wyższych.

Przedsiębiorca Jacek Bachalski pytał w dyskusji o dofinansowanie np. do projektów telemedycyny. Marszałek podkreśliła, że takie działania będą wspierane z obszaru dostępności usług w regionie.

Przewodniczący lubuskiego sejmiku gospodarczego Ryszard Barański poruszył sprawę dofinansowania do szynobusów. – Dlaczego nie wspieramy lokalnych połączeń do miejscowości położonych na peryferiach. – Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie do organizacji transportu publicznego – podkreślała Marszałek Elżbieta Polak.

Przedsiębiorcy pytali też o to, kiedy będzie znana skala dofinansowania dla nich w ramach RPO- Lubuskie 2020.  Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego podkreślała, że nie ma jeszcze konkretnych ustaleń i są one przedmiotem negocjacji z MRR. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek.
Założenia do programu zostały przygotowane zgodnie z dokumentami unijnymi, przede wszystkim projektem pakietu legislacyjnego określającego główne kierunki i zakres wsparcia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, strategii EUROPA 2020 oraz krajowymi, w tym założeniami Umowy Partnerstwa oraz projektem tzw. linii demarkacyjnej definiującej podział interwencji między poziom krajowy i regionalny. Na poziomie regionalnym dokument odnosi się przede wszystkim do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, której cele bezpośrednio przekładają się na cele wyznaczone w Założeniach RPO – Lubuskie 2020.

Należy pamiętać, iż Założenia są dokumentem żywym i będą podlegały zmianom ewoluując w kierunku Projektu Programu.

Jednym z najważniejszych czynników, poza dokumentami programowymi, strategicznymi i prawnymi wpływających na przyszły kształt Programu, są szerokie konsultacje społeczne przyjętych Założeń do RPO – Lubuskie 2020 z możliwie najliczniejszą grupą partnerów społecznych.