Drukuj

Konsultacje społeczne Obszarów Inteligentnych Specjalizacji Województwa lubuskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

 

Czego dotyczą konsultacje?

Prowadzimy konsultacje w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk województwa lubuskiego na temat zapisów zawartych w Raporcie: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego.

Zakres dokumentu podlegającego konsultacjom

Treść raportu oraz skrótowy wyciąg z Raportu (zawierający opis wybranych specjalizacji wraz z ich uzasadnieniem) – „Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego” dostępna jest poniżej:

Raport.II – Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego

Wyciąg z raportu – „Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”

oraz w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, w godzinach urzędowania.

 

Jak składać uwagi?

  • Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można składać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag (link poniżej), do 30 września 2014 r. na adres: b.kobiernik@lubuskie.pl

Formularz zgłaszania uwag

  • Uwagi i opinie można dostarczyć również osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra
  • Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi w czasie konsultacji.

 

Spotkania branżowe

Dokument oraz zarekomendowane obszary inteligentnych specjalizacji będą również przedstawiane podczas zorganizowanych spotkań konsultacyjnych. Planowane są min. dwa spotkania konsultacyjne dla szerokiego grona zainteresowanych. Bliższe informacje niebawem.

 

Czym są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje są to obszary o największym potencjale rozwoju, zakotwiczone w regionie oraz innowacyjne. Czyli takie w które warto inwestować i wspierać ich dalszy rozwój. Ich celem jest budowa konkurencyjnej gospodarki. Służyć ma temu rozwój potencjału badawczego i innowacyjnego, ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorstw, uczelni, kapitału społecznego, jednostek naukowych, infrastruktury badawczo-rozwojowej a także innowacje społeczne. Wybrane obszary będą w szczególny sposób wspierane i rozwijane, tak aby osiągnąć cel nadrzędny, czyli unikalną szansę
i możliwość wprowadzenia gospodarki na wyższy poziom rozwoju. Jest to nowe podejście do finansowania rozwoju innowacyjności. Dodatkowo, wybór inteligentnych specjalizacji, jest jednym
z warunków wstępnych (ex-ante) uzyskania przez województwo lubuskie wsparcia w ramach funduszy europejskich. Projekty wpisujące się w wybrane obszary specjalizacji oraz realizujące ich cele, będą mogły ubiegać się o część wyodrębnionych na ten cel środków z RPO – Lubuskie 2020 oraz Krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Obszary inteligentnych specjalizacji mają się przyczynić do budowy spójnego systemu wspierania innowacyjności w Lubuskim.

 

Przeprowadzony dotychczas proces identyfikacji inteligentnej specjalizacji był długofalowy
i wieloetapowy, angażujący przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska nauki, administracji publicznej na szczeblu lokalnym, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Proces identyfikacji nie oznacza końca prac nad inteligentnymi specjalizacji. Jest początkiem dynamicznego procesu sterowanego przede wszystkim przez jego głównych aktorów, czyli przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych rekomendowanych obszarów inteligentnych specjalizacji.