Drukuj

Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Beneficjenci

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa). Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.

 

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (3 MB)

 

Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 25 września 2013 r. wyłącznie za pomocą dostępnego formularza zgłaszania uwag. Formularz zgłaszania uwag.

Konferencje konsultacyjne

W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:

  • 28 sierpnia w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18;
  • 18 września w Poznaniu – hotel Mercury, ul. Roosvelta 20;
  • 4 października w Krakowie – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne*;
  • 21 października w Łodzi – spotkanie dedykowane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 (SEA) *

* Terminy konferencji w Krakowie i Łodzi mogą ulec zmianie. Informacje o rozpoczęciu procesu rejestracji oraz miejscu konferencji będą na bieżąco aktualizowane.

Harmonogram spotkania oraz rejestracja dostępne są  zakładce Rejestracja na stronie internetowej. Liczba miejsc ograniczona.