Drukuj

Konsultacje Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego we Wschowie

Pierwszego lipca konsultowano Założenia RPO – Lubuskie 2020 w powiecie wschowskim i nowosolskim.

 

Spotkanie we Wschowie otworzył Starosta Powiatu Wschowskiego – Pan Marek Boryczka. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Drożak – Dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, oraz Małgorzata Mizera-Wołowicz – zastępczyni Dyrektorki Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej która zaprezentowała Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Temat przyszłego okresu programowania wzbudził ożywioną dyskusję dotyczącą zapisów osi priorytetowych. Dopytywano się o możliwość dofinansowywania rekultywacji terenów poprzemysłowych, których właścicielem jest Skarb państwa. Dyskutowano, jak w takim przypadku realizować inwestycje, kto ma być beneficjentem, skąd ma pochodzić wkład własny do  projektu. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego, podnoszono problem zbyt małej alokacji środków na modernizację dróg lokalnych. Dodatkowo omówioną potrzebę realizacji zadania dotyczącego budowy mostu w Milsku.  Pytano również o możliwość aplikowania o środki przez prywatne firmy realizujące zadania samorządu w zakresie transportu publicznego. Samorządowcy interesowali się także środkami, jakie będą przeznaczone na działania skierowane w rozwój kapitału ludzkiego, zaplanowane w osiach priorytetowych 8, 9 i 10. Podniesiono problem skuteczności wydatkowania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia, w większym niż dotychczas zakresie, współpracy z pracodawcami. Zaproponowano równy podział środków pomiędzy osie priorytetowe finansowane z EFS – po 32% środków. Zdaniem Instytucji Zarządzającej współpraca z pracodawcami jest konieczna we wszystkich obszarach związanych z interwencją EFS. Prace nad RPO będą zmierzać ku większemu zaangażowaniu pracodawców w ramach oferowanego wsparcia, zwiększeniu kompleksowości wsparcia, eliminacji pośredników przy wydatkowaniu środków oraz zwiększeniu gwarancji zatrudnienia uczestników projektów. Dyskutowano także nad zakresem wsparcia osi priorytetowej 5 pod katem potrzeb samorządów oraz LZMiUW, zwrócono uwagę, iż poza zadaniami opisanymi w tej osi, jest jeszcze problem magazynów związanych z ochroną przeciwpowodziową, które w swoim zasobie posiadają gminy i powiaty. Do beneficjentów proponowano dopisać podmioty prowadzące działalność ratowniczą na wodzie.