Drukuj

Kontrakt Lubuski – konsultacje założeń

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia Kontraktu Lubuskiego – dokumentu, który zdefiniuje koncepcje rozwoju i plany inwestycyjne małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich. Chodzi o to, aby rozwój regionu był zrównoważony, czyli oparty nie tylko na miastach wojewódzkich i gminach ościennych, które mają swoje strategie, ale uwzględniał inne partnerstwa gmin.

Dotychczas w województwie lubuskim zostało stworzone specjalne narzędzie dla rozwoju miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, które będą miejscem docelowym interwencji w ramach tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Kolejnym krokiem ujęcia wymiaru terytorialnego wsparcia są założenia Kontraktu Lubuskiego, który adresowany jest do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) – miasta subregionalne i lokalne oraz pośrednio tereny wiejskie określone w SRWL 2020.

Założenia Kontraktu Lubuskiego:

  • Realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
  • Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów na rzecz wzmocnienia i/lub tworzenia powiązań funkcjonalnych.
  • Realizacja zintegrowanych oraz kompleksowych przedsięwzięć na danym terytorium/obszarze.
  • Kompleksowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
  • Podniesienie jakości i efektywności wydatkowania środków w ramach RPO-L2020.

Zakres tematyczny Kontraktu Lubuskiego związany jest z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, celami rozwojowymi określonymi na danym terytorium oraz musi być zgodny z zakresem interwencji planowanym do realizacji z wykorzystaniem środków UE (w tym głównie RPO Lubuskie – 2020).

OSI miasta subregionalne i lokalne będą naturalnym beneficjentem RPO – Lubuskie 2020, natomiast wsparcie dla OSI obszary wiejskie odbywać się będzie w uzupełnieniu do oferty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, który jest głównym źródłem ich finansowania.

Poniżej prezentujemy Państwu założenie strategiczne Kontraktu Lubuskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem lipiec br. to czas na konsultacje tego materiału.

Bardzo prosimy o przekazywanie uwag, opinii, sugestii dotyczących tego  materiału, w terminie do 18 lipca br. na adres poczty elektronicznej: region@lubuskie.pl

Nabór koncepcji planowanych do realizacji w formule Kontraktu ruszy w sierpniu br.

Do pobrania:

Kontrakt_Lubuski_założenia strategiczne

Karta przedsięwzięcia

Karta_analizy przedsięwzięcia