Drukuj

Kontrakt terytorialny – Mandat lubuski – Informacje Podstawowe

Nowa polityka rozwoju potrzebuje skutecznych i efektywnych mechanizmów osiągania wyznaczonych celów. Jednym z takich instrumentów, będzie Kontrakt Terytorialny.

Kontrakt Terytorialny jako instrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie został określony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjętej przez rząd w lipcu 2010 r. Jest to jeden z ważnych elementów nowego systemu polityki regionalnej, który jest także uregulowany w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Kontrakt Terytorialny będzie również narzędziem koordynacji działań rozwojowych pomiędzy rządem a samorządem regionalnym. Jego celem będzie rzetelne rozpoznanie potrzeb rozwojowych i zestawienie ich z priorytetami krajowymi. W dokumencie zawarte zostaną cele rozwojowe i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy (rządu i samorządu) oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Źródłem finansowania zadań uzgodnionych w ramach Kontraktu będą oprócz środków unijnych także środki krajowe. Część szczegółowa Kontraktu odzwierciedli uzgodnione przez obie strony strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju.

Ustalenia dokonane w procesie negocjacji Kontraktu Terytorialnego, w odniesieniu do części współfinansowanej ze środków UE, znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

W ramach lubuskiego mandatu negocjacyjnego zostało wytypowanych 30 konkretnych zadań inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania w zdecydowanej większości będą środki UE pochodzące z programów krajowych na lata 2014-2020. Inwestycje kierowane do Kontraktu zostały zdiagnozowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Są to projekty uzgodnione jako kluczowe w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, projekty uzgodnione w ramach Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz projekty określone w toku prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE.

Dla każdego zadania przygotowana została karta projektowa określająca szczegóły dotyczące planowych przedsięwzięć.

 1. Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego – Park Naukowo-Technologiczny i Uniwersytet Zielonogórski – Karta A; Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego Uniwersytet Zielonogórski – Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej – Karta B; Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego Uniwersytet Zielonogórski – Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki – Karta C;
 2. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli;
 3. Utworzenie Parku Naukowo-Przemysłowego dla Aglomeracji Gorzowskiej;
 4. Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w kontekście transferu rozwiązań technologicznych do przemysłu (Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotecznicznych Kalsku);
 5. Infrastruktura drogowa w ramach kompleksu wydobywczo – energetycznego Gubin-Brody;
 6. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3;
 7. Dokończenie węzłów A2;
 8. Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady;
 9. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg krajowych 22 i 24;
 10. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra – Żary – autostrada A18;
 11. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań / Szprotawę z autostradami A18/A4;
 12. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą / północna obwodnica miasta;
 13. Budowa mostu w Milsku;
 14. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z obwodnicą;
 15. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów- Zielona Góra-Kostrzyn („Odrzanka”);
 16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O;
 17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych nr 275 na odcinku Miłkowice – Żagań oraz linii nr 14 na odcinku Żagań  Żary – Forst;
 18. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp. (oddzielne karty A i B);
 19. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście;
 20. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa;
 21. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30;
 22. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70;
 23. Zachowanie dziedzictwa regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wlkp. (oddzielne karty A i B);
 24. Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry;
 25. Modernizacja drogi nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowej i Szprotawy;
 26. Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystyczne Grodzisko w Wicinie;
 27. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp;
 28. Budowa Wysokospecjalistycznego Centrum Pediatrii na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze;
 29. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych;
 30. Sieci energetyczne Polski Zachodniej.

Ponadto mandat negocjacyjny wskazuje na 3 dodatkowe obszary rozwoju istotne z poziomu regionu, które nie zostały opisane jako konkretne inwestycje, ale zestaw powiązanych ze sobą działań niezbędnych do podjęcia :

 1. Działania rozwojowe dotyczące szkolnictwa wyższego;
 2. Wsparcie usług Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie rozwoju innowacyjnej działalności przedsiębiorstw;
 3. Rozwój  infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie lubuskim.