Drukuj

Krajowy Program Reform Europa 2020

Krajowy Program Reform Europa 2020 na rzecz realizacji strategii „Europa 2020″ (KPR) został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 kwietnia 2011 roku. Stanowi on dokument strategiczny, który pokazuje jak Polska w obliczu wyzwań ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zamierza wykorzystać swoje szanse rozwoju.

KPR zakłada korelację polskich celów rozwojowych z priorytetami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”, tj:

1. Rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

2. Promowaniem gospodarki zrównoważonej – mniej obciążającej środowisko, efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem konkurencyjnej.

3. Wzmacnianiem gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną.

KPR skupia się na działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych:

1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego.

2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego.

3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020