Drukuj

Kreatywna Europa dla sektora kultury

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków z nowego programu wspólnotowego „Kreatywna Europa” – podprogram „Kultura”. Priorytety podprogramu koncentrują się na wzmacnianiu zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w zakresie działania na szczeblu transnarodowym i międzynarodowym oraz propagowaniu transnarodowego rozpowszechniania i mobilności.

Zaproszenia obejmują wsparcie dla:

 

  • projektów dotyczących współpracy transnarodowej skupiających organizacje działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania działań sektorowych lub międzysektorowych; (zaproszenie nr EAC/S16/2013: Projekty współpracy Europejskiej, termin składania wniosków: 5 marca 2014 r.)
  • działań podejmowanych przez europejskie sieci organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw (zaproszenie nr EAC/S18/2013: Sieci europejskie; termin składania wniosków: 19 marca 2014 r.)
  • działań podejmowanych przez organizacje o charakterze europejskim sprzyjających rozwojowi nowych talentów i służących pobudzaniu transgranicznej mobilności podmiotów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozpowszechnianiu dzieł, mających potencjał wywarcia znacznego wpływu na sektor kultury i sektor kreatywny, a także przynoszących długotrwałe efekty; (zaproszenie nr EAC/S17/2013: Platformy europejskie; termin składania wniosków: 19 marca 2014 r.)
  • tłumaczeń dzieł literackich i ich dalszego promowania (zaproszenie nr EAC/S19/2013: Projekty tłumaczeń dzieł literackich; termin składania wniosków: 12 marca 2014 r.).

 

 

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, prowadzące legalną działalność w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie „Kultura”,  posiadające osobowość prawną od co najmniej 2 lat. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków o dotację. Program wymaga realizacji projektów w międzynarodowych partnerstwach tworzonych przez podmioty z krajów kwalifikujących się do udziału w podprogramie „Kultura”.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej:  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s19-2013-literary_en.htm

Treść zaproszenia do składania wniosków w j. polskim dostępna jest tutaj:  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_pl.pdf