Drukuj

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej określenia inteligentnych specjalizacji, LRSI zostanie w najbliższym czasie zaktualizowana pod kątem smart specializations. LRSI została opracowana, aby budować przewagę konkurencyjną regionu poprzez rozwój potencjału naukowo-badawczego i kształtowanie kultury innowacyjności, co zostało zawarte w misji strategii. . Docelową wizją rozwojową jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna oparta na efektywnie funkcjonującym Lubuskim Systemie Innowacji. Cele strategiczne wyznaczone do 2015 roku, to wzmocnienie innowacyjności regionalnego potencjału edukacyjnego i naukowo – badawczego, rozwój systemu innowacji oraz infrastruktury innowacyjnej w regionie oraz wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Efektywną realizację LRSI zapewnić ma uproszczony system wdrażania, wspierający podejmowanie przedsięwzięć zgodnie z ustalonymi kartami zadań oraz system monitorowania, oparty na analizie wybranych wskaźników w obszarze innowacyjności. W proces aktualizowania Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji zaangażowało się szereg podmiotów związanych z kształtowaniem systemu innowacyjnego w regionie, co pozwala mieć nadzieję, że dokument będzie efektywnie wdrażany i przyczyni się do wzmocnienia potencjału innowacyjności w województwie lubuskim.
Lubuska Regionalna Strategia Innowacji zakłada stworzenie z województwa regionu innowacyjnego i konkurencyjnego poprzez osiągnięcie trzech celów. Pierwszy mówi o wzmocnieniu edukacji i potencjału naukowo-badawczego. Drugi o rozwoju systemu innowacyjności i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. A trzeci o wzroście przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Aby łatwiej osiągnąć trzy cele główne, autorzy strategii zaproponowali też w każdym z celów cele szczegółowe.
W przypadku pierwszego celu głównego, akcent położony jest na rozwój ośrodków naukowych. Wśród celów szczegółowych znajdziemy plany zmian programów kształcenia, rozwój współpracy między lubuskimi ośrodkami naukowymi oraz między ośrodkami lubuskimi i tymi z poza regionu. Są tam też opisane plany rozwoju współpracy między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami, przy utworzeniu ośrodka pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców.
Drugi cel ogólny zakłada rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. Cóż kryje się pod tymi sformułowaniami? Rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój instrumentów finansowania innowacyjności, promowanie dobrych praktyk czy dostosowanie oferty szkoleń i doradztwa do potrzeb innowacyjności przedsiębiorstw.
Trzeci cel ogólny ma wzmocnić przedsiębiorczość i konkurencyjność regionu. Aby ten cel osiągnąć należy stworzyć warunki do rozwoju zaawansowanych technologii, rozwijać instytucje wsparcia transferu technologii, wspierać unowocześnienie produktów i technologii oraz pracować nad wzrostem znaczenia alternatywnych źródeł energii.

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji