Drukuj

Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) jest to, zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej.

Prezentowany materiał zawiera kierowane do regionów i zespołów realizujących politykę regionalną i politykę przestrzenną, podstawy typologii, pojęcia, zasady i kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW).

Kryteria delimitacji MOF_02.2013