Drukuj

Minister Środowiska Marcin Korolec w Zielonej Górze

Spotkanie Ministra Środowiska z reprezentantami regionu dotyczyło ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz inwestycji w ochronę środowiska. Podczas wizyty poruszane były tematy związane z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przede wszystkim w kontekście wypełnienia przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych oraz dyrektyw UE w tym zakresie.

Przy tej okazji pragniemy poinformować samorządowców, że do 30 września można składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach 10-15 tys. RLM. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).

Dofinansowaniu podlegać będą projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych jak też budowy lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej.

Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln euro.

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

link do ogłoszenia naboru projektów ze strony www.mos.gov.pl