Drukuj

Nowe podejście do rewitalizacji.

Rewitalizacja w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, to przede wszystkim działania o charakterze kompleksowym, mające na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym. Rewitalizacja ma być narzędziem zmiany, z jednej strony fizycznie w przestrzeni określonego obszaru, z drugiej zaś, i to przede wszystkim, osób nią objętych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie aspekt społeczny rewitalizacji jest najistotniejszy w działaniach w tym obszarze. Planując rewitalizację w wymiarze infrastrukturalnym należy brać pod uwagę, jakie problemy społeczne zostaną rozwiązane poprzez taki projekt, nie potencjalnie, ale faktycznie, bo to jest celem, nie zaś sama inwestycja.

Aby skutecznie prowadzić przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji koniecznym jest zatem przeprowadzenie rzetelnej diagnozy, tak aby wskazać te obszary, które skupiają ogniska problemowe oraz zaprojektować odpowiednie działania zaradcze i realizować je również przy wsparciu środkami unijnymi.

Każda gmina chcąca się o ubiegać o wsparcie środkami publicznymi (w tym unijnymi) będzie zobligowana do przygotowania programów rewitalizacji.

Mając na celu upowszechnienie zasad dotyczących rewitalizacji, rozumienia jej kompleksowego charakteru oraz ujednolicenia podejścia do jej realizacji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR). Obecnie zostały opracowane założenia NPR, dokument ten odwołuje się również do konieczności przygotowywania programów rewitalizacji na poziomie gmin oraz ich zakresu minimalnego. Jednocześnie trwają w MIiR prace nad Wytycznymi w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych – perspektywa finansowa 2014-2020.

 

Pobierz:

NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014