Drukuj

Nowoczesne technologie komunikacyjne

Finansowanie transportu publicznego w nowej perspektywy finansowej było tematem konferencji w ramach projektu „Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach województwa lubuskiego”, która odbyła się 3 kwietnia w Centrum Logistycznym Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie.

Konferencję otworzył Roman Rakowski, prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Następnie Marszałek Elżbieta Polak omówiła stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym oraz przedstawiła stan negocjacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Zadania omawiane podczas konferencji, czyli budowa gospodarki niskoemisyjnej i infrastruktura transportowa będą mogły być finansowane w przyszłej perspektywie finansowej ze środków RPO dwóch osi priorytetowych: Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie, której celem głównym jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej oraz Infrastruktura transportowa, której celem głównym jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego poprzez poprawę przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w regionie. Marszałek omówiła także typy projektów, które będą realizowane w ramach tych dwóch osi priorytetowych.

Prezentacja marszałek Elżbiety Polak.

„Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach województwa lubuskiego” to projekt, który uzyskał wsparcie w wysokości 798 tys. zł w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Departament Programów Pomocowych  i Pomocy Technicznej. Partnerami projektu są: województwo lubuskie, Lubuskie Trójmiasto oraz gminy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności siedmiu gmin partnerskich w województwie lubuskim do świadczenia usług komunikacji publicznej i usług elektronicznych związanych z komunikacja publiczną, kulturą oraz sportem i rekreacją. Jednym z elementów projektu „Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach województwa lubuskiego” są badania na terenie zainteresowanych gmin w zakresie potrzeb dotyczących komunikacji publicznej na bazie autobusów elektrycznych.

Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowymi technologiami w zakresie transportu publicznego. O możliwościach świadczenia usług komunikacyjnych za pomocą autobusu elektrycznego mówili Waldemar Wlazło z firmy Solaris oraz Bartosz Kubik reprezentujący firmę Ekoenergetyka. Podczas spotkania omówione zostały także możliwości funkcjonowania biletu elektronicznego.