Drukuj

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił firmie Agrotec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które przeprowadzone jest przez niezależnych ewaluatorów.

Badanie rozpoczęło się 26 listopada 2014 r., natomiast zakończenie zaplanowane jest w I kwartale 2015 r.

Głównym celem przedmiotowego badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 – 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania. Badanie będzie służyć ocenie zawodności mechanizmów rynkowych, potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto zostanie dokonana ocena doświadczeń zdobytych podczas stosowania instrumentów finansowych w minionej perspektywie finansowej UE 2007-2013.

Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wiedza ta jest niezbędna dla zaprojektowania odpowiedniej wielkości środków finansowych oraz form wsparcia zwrotnego (struktury organizacyjnej, rodzaju instrumentów finansowych), a także dedykowania ich właściwym odbiorcom, tak aby pogodzić ze sobą możliwości, jakie daje realizacja Programu z oczekiwaniami oraz potencjałem regionalnym odbiorców wsparcia.

Do grup objętych badaniem należą:

-      Samorząd Województwa Lubuskiego, w tym: Instytucja Zarządzająca LRPO na lata 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca  PO KL 2007-2013, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020,

-      sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego,

-      instytucje otoczenia biznesu: fundusze pożyczkowe/poręczeniowe, operatorzy instrumentów finansowych oraz inne podmioty udzielające wsparcia w formie instrumentów finansowych, działające w województwie lubuskim,

-      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie funkcji i roli pełnionej w systemie wsparcia kapitałowego dla instrumentów finansowych,

-      Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

-      sektor bankowy, w tym bankowość spółdzielcza na terenie województwa lubuskiego w zakresie dostępności MŚP do usług (oferty kredytowej i poręczeniowej),

-      jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ewentualnego korzystania z obecnie funkcjonujących lub możliwych do zaistnienia instrumentów finansowych,

-      przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, podmioty ekonomii społecznej, studenci, rolnicy.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym i udzielenie członkom Zespołu wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich informacji związanych z zakresem badania. Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z badania wyników.

Osobą odpowiedzialną za prowadzone badanie ze strony Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego jest Pan Tomasz Przybyła. W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie realizowanego badania lub współpracy z Wykonawcą, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 68 456 54 55.

List_polecający_Wykonawcę