Drukuj

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie UE

Prezentujemy Państwu dokument pn.  Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Jest on podstawowym dokumentem krajowym określającym zakres wdrażania i koordynacji wszystkich działań związanych ze wsparciem systemu ochrony zdrowia (dofinansowanych zarówno ze środków EFRR jak i EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Obejmuje zarówno cześć diagnostyczną z opisem sytuacji w kraju oraz w każdym z województw (zał. nr 1) jak i strategiczno-implementacyjną, uwzględniająca cele długoterminowe i kierunki interwencji zawarte w dokumentach strategicznych nowego systemu zarządzania rozwojem Polski. Dokument określa również ramy realizacyjne projektowanych działań: system koordynacji, monitorowania i ewaluacji wsparcia sektora zdrowie ze środków UE na poziomie centralnym oraz regionalnym. Dokument ma charakter wdrożeniowy i powinien posłużyć do przygotowania wszystkich działań związanych z ochroną zdrowia – planowanych do realizacji ze środków UE.

do pobrania