Drukuj

Pierwszy etap konsultacji społecznych RPO – Lubuskie 2020 zakończony

Za nami ostatnie z cyklu konsultacji Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Adresatami spotkania w  zorganizowanego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze były organizacje pozarządowe z południa województwa. Kolejne konsultacje dotyczące samego Programu, a nie założeń, odbędą się jesienią.

RPO wspiera politykę społeczną

Marszałek Elżbieta Polak tradycyjnie na początku spotkania omówiła obszary tematyczne oraz osie priorytetowe nowego RPO. Pierwszą osią priorytetową ściśle związana z Kapitałem Ludzkim jest Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy i mobilność pracowników. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. – Największe deficyty na rynku pracy dotyczą ludzi młodych, którzy wkraczają dopiero na rynek pracy. Takie też będzie ukierunkowanie – mówiła marszałek.

Kolejną związaną z Kapitałem Ludzkim jest Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa, której głównym celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych. – Należy dbać o równe szanse dla wszystkich: również tych zmarginalizowanych i wykluczonych, albo tych, których nie stać na podnoszenie swoich kwalifikacji. Dlatego właśnie mocno finansowana będzie ekonomia społeczna – tłumaczyła E. Polak.

Ostatnie dwie osie ściśle powiązane z polityką społeczną to Oś priorytetowa 10 – Edukacja i uczenie się przez całe życie (Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy) oraz Oś priorytetowa 11 – Infrastruktura Społeczno- Edukacyjna.

Głównymi celami działań w obszarze polityki społecznej są:

- Podjęcie szerszej współpracy z pracodawcami,

- Podejście popytowe – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,

- Koncentracja wsparcia na grupach i obszarach.

Trzeba poważnie traktować organizacje pozarządowe

Kolejnym punktem spotkania była debata, w której udział wzięli przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych. Waldemar Weihs z Fundacji Merkury zaznaczył, że będą to trudniejsze niż w tej perspektywie pieniądze do zdobycia. – Może być tak, że sprawne organizacje sobie poradzą, a te słabsze będą miały kłopoty – mówił. Pytał także o rolę organizacji pozarządowych w 2020 roku, kiedy skończą się środki unijne.  - Ważne są działania wspomagające rozwój kapitału społecznego i budowanie zaufania  np. poprzez wsparcie wolontariatu, większy udział podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie społecznej odpowiedzialności biznesu – tłumaczył. Zaproponował także stworzenie miejsca dla inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

- Trzeba poważnie traktować działalność organizacji pozarządowych. Tylko  tak zbudujemy społeczeństwo obywatelskie. Warto trzymać się zasady, że tym, czym nie musi zająć się urząd i państwo, tym zajmie się obywatel – odpowiedziała marszałek Elżbieta Polak, która przekonywała także o niezwykłej wadze projektów realizowanych w partnerstwie. – Działania, które budują zaufanie mogą być w tej perspektywie z powodzeniem realizowane. Duże partnerstwa pozwalają kompleksowo rozwiązywać problemy – dodała.

Wsparcie na rzecz rozwoju turystyki

Podczas dyskusji poruszony został także temat wsparcia organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki. Ryszard Napierała reprezentujący Zielonogórski klaster trzeciego sektora oraz Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne zwrócił uwagę, że turystyka, która była jednym z filarów rozwoju w poprzedniej perspektywie, nie wykorzystała wszystkich możliwości. - Brakuje mi perspektywy, żeby w naszym regionie funkcjonowały ścieżki rowerowe. W osi dotyczącej transportu byłaby taka możliwość wybudowania ścieżek rowerowych. Tu chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie – mówił.

Jak odpowiedziała marszałek Elżbieta Polak, ścieżki rowerowe mogą być realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4, w ramach działania: Modernizacja floty transportu publicznego. Jak podkreślała temat dofinansowania turystyki jest bardzo mocno dyskutowany. – W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstanie specjalny obszar, w ramach którego finansowane będą działania w zakresie turystyki.  U nas jest taka możliwość w ramach OP 6.  Przygotowywany jest taki projekt zakładający budowę przystani na Odrze. Będą też projekty realizowane z w ramach Strategii Polski Zachodniej. Inwestycje te będą mogły być wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Działania promocyjne turystyki mogą być realizowane w ramach promocji gospodarczej regionu – tłumaczyła.

Opieka postpenitencjarna

Podczas dyskusji pojawiła się także kwestia wsparcia dla osadzonych w zakładach karnych oraz wykorzystanie ich przy pracach remontowych, budowlanych czy porządkowych.

- Wsparcie dla więźniów schodzi do regionów. Będzie to robione przez służby więzienne, jako projekt systemowy w ramach OP9. Warte zasygnalizowania są projekty dla osób, które będą opuszczać zakłady karne, związane z opieką postpenitencjarną – wyjaśniła Małgorzata Jaskulska, Kierownik Wydziału Obsługi Projektów Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Organizacje pozarządowe jak podmioty gospodarcze

Marta Nadrzycka-Soczek, prezes żarskiej Fundacji Przedsiębiorczość poruszyła z kolei kwestię Inkubatorów przedsiębiorczości oraz trudności w pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe. –  Organizacji pozarządowych nie traktuje się, jak firm prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli chcemy je traktować jako ekonomię społeczną, to musimy wspierać organizacje pozarządowe, tak jak wspieramy przedsiębiorstwa – mówiła.

- Dlatego właśnie nie konsultujemy tylko tych trzech Osi priorytetowych EFS. Dlatego pokazujemy cały program. Organizacje pozarządowe muszą znaleźć sobie miejsce w tym, co mamy do zaoferowania. Wiele projektów może być realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Konsultacje mają nam pokazać, jak zaplanować wsparcie, tak by skorzystały z niego organizacje pozarządowe, ale one muszą mieć pomysł. Na przykład stworzenie inkubatora przedsiębiorczości społecznej – odpowiedziała Małgorzata Mizera – Wołowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL.

Marta Nadrzycka – Soczek poruszyła także kwestię pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych dla organizacji pozarządowych. – Jest to dobry pomysł. Zaproponujemy szczegółowe rozwiązania w tym zakresie – odpowiedziała Małgorzata Mizera –Wołowicz.

 

Uczestnicy spotkania pytali także o realizację wsparcia działań kreatywnych. –  RPO we wszystkich swoich obszarach ma być kreatywny. Nie nazwaliśmy konkretnych działań. Projekty napisze kreatywne społeczeństwo. Trzeba umieć znaleźć dla siebie miejsce. Ten program nawet przy sztywnym ukierunkowaniu daje olbrzymie pole do kreatywności. Trzeba określić swoje potrzeby i postarać się wpisać je w ramy. To przede wszystkim wybór inteligentnych potencjałów. To w przyszłości zaprocentuje – przekonywała marszałek Elżbieta Polak.

Prezentacja – Założenia RPO – Lubuskie 2020

Prezentacja – diagnoza NGO

Prezentacja – prognoza ROPS