Drukuj

Podsumowanie konusltacji inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego

Szanowni Państwo!

Zakończył się proces konsultacji społeczno – biznesowych obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Propozycje rekomendowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego specjalizacji wzbudziły żywą dyskusję i zaangażowanie wielu środowisk. Po przeanalizowaniu uwag oraz zgłoszonych propozycji zmian, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął i wprowadził korekty do inteligentnych specjalizacji.

Przebieg procesu

W ciągu prowadzonych konsultacji, trwających od 22 sierpnia do 16 października 2014 r., wpłynęło 30 uwag i sugestii. Najwięcej wniosków wprowadzenia zmian dotyczyło uwzględnienia sektora ICT jako oddzielnej specjalizacji. Taką propozycję  wysunęły firmy branży ICT. Silny sprzeciw do wprowadzania zmian do rekomendowanych specjalizacji wyraził m.in. Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Klaster Metalowy, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy. Uwagi i wnioski zostały wnikliwie przeanalizowane. Głos środowiska ICT został uwzględniony. Pozostałe uwagi dotyczyły konieczności ściślejszego powiązania rozwoju nauki i dostępu do wiedzy z rozwojem i wzmacnianiem poszczególnych specjalizacji. Wniosek uznano za zasadny, na etapie tworzenia systemu wdrażania zostanie wskazana jako element kooperacji, współpraca szkolnictwa i biznesu we wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia specjalistycznej kadry, modyfikacji programów nauczania i ich realizacji, planowania ścieżek rozwoju zawodowego w obszarze innowacji społecznych i nowoczesnych modeli biznesowych, wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających kooperacji, komunikatywności i komunikacji  oraz edukacja dla innowacyjności – kształtowanie umiejętności i postaw. Wśród dyskutantów pojawiły się również zastrzeżenia co do wyboru i rekomendowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego podejścia międzysektorowego w wyłanianiu specjalizacji, a nie branżowego. Podczas konsultacji został również zgłoszony wniosek dotyczący wyodrębnienia w ramach specjalizacji konwencjonalnych źródeł energii, przede wszystkim w zakresie sprawności przetwarzania paliw tradycyjnych w energię. Uwaga została uwzględniona. Zgłaszano także sugestie i propozycje zmian zapisów o charakterze ogólnym do treści dokumentu.

Otrzymane w trakcie konsultacji społecznych uwagi i wnioski zostały wzięte pod uwagę przy pracach nad zmianami w ramach rekomendowanych obszarach inteligentnych specjalizacji. Poniżej tabela zgłaszanych uwag wraz z odniesieniami.

Tabela zgłaszanych uwag

 

Przyjęte zmiany w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji regionu, uwzględniające wzmocnienie znaczenia ICT oraz uwzględnienie konwencjonalnych źródeł energii:

 • Specjalizacja III: Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny zmienia swoją nazwę na Innowacyjny przemysł
 • W jej skład wchodzą następujące komponenty:
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (nowy element)
 • przemysł metalowy
 • przemysł drzewny
 • przemysł papierniczy
 • przemysł energetyczny i wydobywczy (nowy element)
 • przemysł meblarski
 • przemysł motoryzacyjny

 

Uzasadnienie do powyższej zmiany:

W związku z uwagami i opiniami dotyczącymi III specjalizacji, zmieniono jej nazwę
oraz włączono dodatkowe obszary. Nowa nazwa to: Innowacyjny przemysł. Dodatkowe obszary, które zostały włączone to: technologie informacyjno-komunikacyjne oraz przemysł energetyczny i wydobywczy.

Uzasadnienie dotyczące włączenia ICT do Specjalizacji III Innowacyjny przemysł.

W odniesieniu do ICT stosowane jest określenie przemysł ICT. Zgodnie z definicją OECD przemysł ICT obejmuje całość działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług w obszarze teleinformatyki
i szeroko pojętej elektroniki, zarówno analogowej jak i cyfrowej (w tym produkcję kabli i światłowodów, żarówek energooszczędnych itd.). Takim sformułowaniem posługuje się m.in. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (raport: KIGEiT o znaczeniu dokumentu „A Digital Agenda for Europe”) oraz Ministerstwo Gospodarki (raport przygotowany na zlecenie Departamentu Gospodarki Elektronicznej: Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat).

Ze względu na powyższe, a także ze względu na zachowanie przyjętej wcześniej logiki wyboru specjalizacji i zastosowanie podejścia międzysektorowego, a nie branżowego została podjęta decyzja o umieszczeniu ICT w obszarze specjalizacji: Innowacyjny przemysł. Proponuje się w związku z tym dołączenie do już istniejących: przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, drzewnego, meblarskiego, papierniczego również przemysłu ICT pod nazwą technologie informacyjno-komunikacyjne., które obejmą:

 • Inteligentne media i infotainment,
 • Internet rzeczy,
 • Inteligentne technologie przemysłowe,
 • Zabezpieczenie wrażliwych danych.

Powyższy zakres został ujęty w opisie określającym ramy wsparcia specjalizacji oraz zostanie opisany w opracowywanych założeniach systemu wdrażania Inteligentnych specjalizacji, kluczowych dla wdrażania RPO 2014-2020. Ponadto pozostawiony został udział ICT w specjalizacji Zielona Gospodarka, Zdrowie i jakość życia jako element wspierający.

Uzasadnienie dotyczące włączenia przemysłu energetycznego i wydobywczego do Specjalizacji III.

W ramach specjalizacji Innowacyjny Przemysł ujęto również: Przemysł energetyczny i przemysł wydobywczy. Kluczem wyboru projektów w kolejnym okresie finansowania będzie ich innowacyjność. Zgodnie z informacjami wypracowanymi w projekcie InSight2030, na których oparto następnie również krajowe inteligentne specjalizacje (KIS):

 • przemysł wydobywczy odgrywa istotną rolę dla rozwoju przemysłu ze względu na dostęp do bazy surowcowej;
 • przemysł energetyczny, podobnie jak wydobywczy to obszary, które odgrywają istotną rolę jeżeli chodzi o np. bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Na terenie województw lubuskiego w trakcie prowadzonych badań zidentyfikowano potencjał rozwoju
w tym zakresie: „Perspektywicznym przemysłem, mogącym wpłynąć na przyszły rozwój gospodarczy województwa lubuskiego jest sektor wydobywczy, bazujący na naturalnych złożach – pokładach węgla brunatnego (Gubin, Brody), ropy naftowej, gazu ziemnego”. W raporcie wskazano również na szansę jaką są odkryte złoża miedzi. „Wydobycie węgla brunatnego, miedzi, ropy naftowej i węgla kamiennego jest szansą na ogromny potencjał tego regionu w przyszłości […]. Ekspertyzy potwierdzające istnienie złóż w regionie wskazują na istnienie dużego potencjału złóż w regionie, jednak ich eksploatacja będzie wymagała ogromnych inwestycji w sferze technologicznej i organizacyjnej. Istnienie złóż jest niezaprzeczalną szansą na rozwój gospodarki regionu […]. Wsparcie powyższej specjalizacji będzie impulsem do gospodarczego rozwoju regionu i technologicznych innowacji.

Ponadto umieszczenie Przemysłu energetycznego i przemysłu wydobywczego  w specjalizacjach regionu jest spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel strategiczny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 1.1 Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska, np.: Optymalizacja rozwoju infrastruktury energetycznej województwa. Z celami strategicznymi Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego – Efektywne gospodarowanie energią. Jak również z kierunkiem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego Wariant koncepcji rozwoju województwa lubuskiego oparty o dominację wykorzystania zasobów złóż energetycznych i wzrost konkurencyjności działalności gospodarczej.

Ulotka-specjalizacje