Drukuj

Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji społecznych Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Informacja podsumowująca proces konsultacji została przyjęta 3 września br. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Od lutego do lipca 2013 r. zorganizowaliśmy 26 konferencji i spotkań, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jak też w powiatach województwa lubskiego. W sumie w konferencjach wzięło udział około 500 osób, zgłoszono ponad 100 uwag do zapisów Założeń. Stronę internetową www.rpo2020.lubuskie.pl odwiedziło ponad 5800 internautów, którzy za pomocą umieszczonego na niej formularza zgłaszali kolejne uwagi i propozycje wsparcia konkretnych projektów w przyszłym okresie programowania.

Ponad 131 szczegółowych uwag dotyczyło zapisów zawartych w osiach priorytetowych Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Najwięcej z nich dotyczyło Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa oraz OP 10. Edukacja i uczenie się przez całe życie. Zgłoszono 73 uwagi do osi priorytetowych finansowanych z EFRR i 58 uwag do osi finansowanych z EFS. 21 uwag dotyczyło ogólnych zapisów RPO-L2020 lub wszystkich Osi Priorytetowych. Wszystkie uwagi i sugestie zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu podsumowania konsultacji społecznych Założeń RPO – Lubuskie 2020. Zostaną one również wykorzystane do prac nad koleją wersją Programu. Jesienią 2013 roku planowane jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego kolejnej wersji RPO – Lubuskie 2020, który będzie uwzględniał m.in. zgłoszone podczas konsultacji wnioski. Uaktualniony dokument będzie ponownie poddany konsultacjom społecznym o jak najszerszym zasięgu. Zebrane w ten sposób informacje mają wskazać kierunek interwencji, który będzie skierowany na rozwój województwa lubuskiego w latach 2014-2020. Drugi etap konsultacji przewidziany jest na jesień 2013 roku.

Podsumowanie Konsultacji Założeń RPO-L2020