Drukuj

Podział alokacji w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

W lipcu 2013 r. został zakończony pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020). W ich wyniku wpłynęły liczne uwagi, sugestie, rekomendacje i propozycje dotyczące kształtu przyszłego Programu Operacyjnego, działań, które mają być realizowane w jego ramach oraz wielkości środków przeznaczonych na wyznaczone priorytety.

Większość uwag dotyczących rozplanowania dostępnej alokacji (813 mln euro)
w RPO-L2020 dotyczyła zwiększenia środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w osiach tematycznych dotyczących infrastruktury edukacyjnej, infrastruktury ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.

Zgłaszano także uwagi dotyczące konieczności zwiększenia środków na badania i rozwój. Podnoszono również temat zabezpieczenia odpowiednio wysokich środków na finansowanie dróg, w obszarze tematycznym dotyczącym transportu.

Zmiana alokacji uwzględnia aktualne poziomy minimalnej koncentracji środków w poszczególnych Celach Tematycznych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy alokację na RPO-L2020 w perspektywie 2014-2020 w podziale na Osie priorytetowe, przyjętą przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 3 września 2013 r.

Podział alokacji w RPO-L2020