Drukuj

Podział działań między programami krajowymi i regionalnymi

W listopadzie 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do regionów kolejną, poprawioną wersję Linii demarkacyjnej – podziału obszarów wsparcia Funduszy Europejskich między programami krajowymi a regionalnymi oraz Programem Polski Wschodniej.

Uszczegółowieniu uległy zapisy Linii demarkacyjnej głównie w Celach tematycznych:

  •  CT 1  Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR);
  •  CT 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (EFRR);
  •  CT 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (EFRR).

Dokument zawiera również Indykatywną listę miast regionalnych i subregionalnych wskazanych do wsparcia w ramach specjalnie wydzielonej alokacji PO IŚ 2014-2020.

Zapisy przedmiotowego dokumentu (dokument z 13 listopada 2013 r.) zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Obecny projekt RPO uwzględnia zapisy Linii demarkacyjnej z września br.

Pobierz: Linia demarkacyjna – listopad 2013 r.