Drukuj

Pozytywne opinie o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

17 marca 2014 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego o projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Jednocześnie Rada przekazała rekomendację dotyczącą realizacji przedmiotowego dokumentu. Rada wskazała m.in. aby szerzej stosować „zasadę partnerstwa”, tak aby bardziej włączać partnerów społeczno-gospodarczych w proces programowania oraz wdrażania RPO-L2020, wykorzystać potencjał lubuskich podmiotów ekonomii społecznej do prowadzenia i przejmowania profesjonalnego systemu wsparcia i rozwoju usług społecznych. IZ RPO – Lubuskie 2020 od początku prac nad Programem stosuje szeroko zasadę partnerstwa realizując otwarte procesy konsultacyjne dokumentu oraz angażując w prace nad RPO-L2020 członków z Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020, w której skład włączeni zostali wszyscy zainteresowani zgłaszający chęć uczestnictwa w tym gremium. Podobne otwarte zasady współpracy będą realizowane na kolejnych etapach prac, również w fazie realizacji Programu.

Natomiast 19 marca 2014 r. otrzymaliśmy również pozytywną opinię Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – Pani Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz. W opinii zwrócono uwagę, że zapisy dokumentu gwarantują realizację horyzontalnych zasad dotyczących promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.