Drukuj

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem prac związanych z Prognozą oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 prezentujemy poniżej Prognozę oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest kompleksowa analiza możliwych oddziaływań kierunków działań zaplanowanych w  RPO – Lubuskie 2020, na poszczególne elementy środowiska. Analiza ta obejmuje również ocenę występowania oddziaływań skumulowanych, analizę możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań minimalizujących lub kompensujących możliwe negatywne oddziaływania.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Podsumowanie Strategicznej Oceny na Środowisko

Poniżej prezentujemy również rekomendacje wynikające z Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwagi zebrane podczas konsultacji dokumentu wraz z odniesieniami Instytucji Zarządzającej.

Rekomendacje

Uwagi zebrane podczas konsultacji