Drukuj

Program Porsument – nowy element wsparcia mikroinstalacji energetycznych i rozwoju rynku OZE

 

W dniu 26 maja br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Prosument”, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Będzie to kontynuacja trwającego jeszcze programu, dzięki któremu udało się zwiększyć dynamikę rozwoju krajowego rynku kolektorów słonecznych.

Pomocą zostaną objęci ww. beneficjenci, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup
i montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, nowych instalacji
i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w celu produkcji:

- energii elektrycznej lub

- ciepła i energii elektrycznej (jako jedna instalacja lub jako oddzielne instalacje w budynku).

Program nie przewiduje wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą polegały na zakupie i montażu instalacji wytwarzających jedynie energię cieplną.

Formą wsparcia będzie pożyczka (oprocentowanie wynoszące 1% w skali roku) połączona wraz z dotacją, pokrywające łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Fundusz planuje przeznaczyć 600 mln zł na rozwój energetyki prosumenckiej, z czego 300 mln zł będzie rozdysponowane w ramach części pilotażowej programu – atrakcyjniejszej jeśli chodzi o wysokość dofinansowania (20 – 40% dotacji w zależności od źródła; w późniejszym okresie 15 – 30%).

Ogólna pula pieniędzy w ramach tzw. „pilotażu” podzielona zostanie w następujący sposób:

- 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,

- 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku,

- 100 mln zł dla WFOŚiGW.

Aktualnie ogłoszony konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, a środki w wysokości 100 mln zł będą mogły być wydatkowane w latach 2014 – 2017, z czego umowy powinny być zawarte do 2015 roku.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę połączoną z dotacją wynosi 1 mln zł, co pozwoli na podjęcie zadań inwestycyjnych mających na celu zakup oraz montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych,  małych elektrowni wiatrowych, układów mikrokogeneracyjnych, a także źródeł ciepła opalanych biomasą.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz bieżącego konkursu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/.