Drukuj

Program regionalny zaprezentowany w ministerstwie

W czwartek (20.03) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się runda prezentacji regionalnych programów operacyjnych, w tym także lubuskiego. Nasz RPO Lubuskie 2020 zaprezentuje marszałek Elżbieta Polak. Opiniować je będzie Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw i wielu instytucji państwowych.

Opiniowanie odbędzie się m.in. pod kątem zgodności naszego RPO z Umową Partnerstwa UE. Po prezentacji nastąpi runda pytań, dyskusja, po czym wydawana jest opinia.

Przypomnijmy, że Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – to program obejmujący pulę 906,1 mln euro dla woj. lubuskiego na lata 2014-2020. Z tej puli 653,4 mln euro przypada na projekty „twarde”  czyli infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 252,69 mln euro przypada na projekty „miękkie” czyli inwestycje w kapitał ludzki, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach EFRR największa część funduszy (27 proc. alokacji EFRR), czyli ponad 176 mln euro będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje.

W ramach EFS największa część funduszy (34 proc. alokacji EFS), czyli prawie 86 mln euro będzie przeznaczona na wsparcie regionalnego rynku pracy.

Cały RPO – Lubuskie 2020 został podzielony na 10 Osi Priorytetowych, w ramach których będzie można ubiegać się o środki. Są to:

  1. Gospodarka i innowacje
  2. Rozwój cyfrowy
  3. Gospodarka niskoemisyjna
  4. Środowisko i kultura
  5. Transport
  6. Regionalny rynek pracy
  7. Równowaga Społeczna
  8. Nowoczesna edukacja
  9. Infrastruktura społeczna
  10. Pomoc techniczna