Drukuj

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. zgodnie z  Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Załączniki przekazane Komisji Europejskiej wraz z Programem:

1. Raport końcowy z ewaluacji ex-ante RPO-L2020: Ewaluacja_ex-ante_Raport_końcowy_RPO-L2020

- Załączniki do raportu końcowego: Ewaluacja_ex-ante_Raport_końcowy_RPO-L2020_załączniki

2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: Podsumowanie SOOŚ_RPO-L2020

3. Samoocena spełnienia warunkowości ex-ante dla RPO-L2020: Samoocena warunków ex-ante_RPO-L2020

4. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Raport końcowy z badania ex-ante instrumentów finansowych  RPO-L2020