Drukuj

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – rozpoczynamy konsultacje

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 listopada 2013 roku przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt został przygotowany w oparciu o aktualne wytyczne i przepisy dotyczące kształtu oraz zawartości regionalnych programów operacyjnych, a także o wyniki konsultacji społecznych Założeń RPO – Lubuskie 2020. W okresie od przyjęcia Założeń do zakończenia prac nad Projektem RPO-L2020 zmieniała się linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi. Projekt uwzględnia także te zmiany. Dodatkowo dokument został przygotowany w oparciu o Szablon Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce. Materiał ten opracowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie wytycznych Komisji

W projekcie połączone zostały osie priorytetowe. Dotychczasowa OP 1. Gospodarka oparta na wiedzy z Osią Priorytetową 3. Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie, która teraz przyjęła nazwę OP 1.: Gospodarka i innowacje. Ponadto połączone zostały dotychczasowe OP 5 Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem z Osią Priorytetową 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych (EFRR), która teraz przyjęła nazwę OP 4.: Środowisko i kultura. Proponowane udziały środków EFRR w ww. OP zostały ze sobą połączone. Dodatkowo całe wsparcie (zakres merytoryczny i finansowy) skierowane dla przedsiębiorstw zostało skumulowane w jednej osi priorytetowej (Osi 1. Gospodarka i innowacje).

W międzyczasie środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych zostały urealnione – przeliczone w cenach bieżących. Zgodnie z Umową Partnerstwa z 23 października br. środki przeznaczone dla lubuskiego wyniosą: 906,1 mln euro, w tym 653,4 mln euro EFRR oraz 252,7 mln euro EFS (dotychczas było: 813 mln euro, w tym 578,7 mln euro EFRR oraz 234 mln Euro EFS).  W obecnym kształcie Projekt programu nie zawiera szczegółów dotyczących projekcji finansowej, w dokumencie zawarty został jedynie podział procentowy środków obu funduszy na poszczególne priorytety inwestycyjne

podział alokacji

Przyjęcie Projektu RPO-L2020 stanowi podstawę do rozpoczęcia kolejnego etapu prac nad przygotowanie RPO Lubuskie 2020, w tym również drugiego etapu konsultacji społecznych, które umożliwiają podjęcie dalszej dyskusji nad kształtem Programu i sposobu realizacji celów zawartych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wydatkowania funduszy w perspektywie lat 2014-2020. Umożliwia również rozpoczęcie konsultacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji polityk sektorowych kraju oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z wytycznych i oczekiwań KE.

Uwagi i wnioski prosimy przesyłać do 28 grudnia na adres poczty elektronicznej: j.dobrowolski@lubuskie.pl lub składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie konsultacji! Wszystkie uwagi są dla nas cenne i zostaną dokładnie przeanalizowane, a po zakończeniu tej fazy debaty nad kształtem RPO – Lubuskie 2020, jej wyniki zostaną upublicznione.

 

Projekt RPO-Lubuskie 2020

Prezentacja do pobrania