Drukuj

Projekt RPO – Lubuskie 2020 skonsultowany przez Grupę roboczą

W poniedziałek, 18 listopada br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020. Podczas spotkania zaprezentowany został  projekt programu regionalnego. Jak podkreślała marszałek Elżbieta Polak to pierwsza wersja, która może jeszcze ulec zmianie. Podczas spotkania przedstawiona została także aktualna sytuacja związana z procesem przygotowywania RPO.

Podczas spotkania Katarzyna Drożak , Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego omówiła stan prac nad programem. – Przed nami kolejne konsultacje, tym razem projektu Programu. Nie będą już one tak szerokie. Projekt będzie można konsultować także za pośrednictwem strony internetowej. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą ewaluacji ex-ante projektu oraz umowę na przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Oba procesy zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2014 roku. Wyniki tych badań znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie – mówiła.

Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły już pierwsze uwagi do projektu, który  dostępny jest na stronie internetowej  rpo2020.lubuskie.pl.

Program został podzielony na 10 Osi Priorytetowych (OP), czyli o dwie mniej niż wcześniej zakładano. Połączone zostały: OP 1 – Gospodarka oparta na wiedzy oraz OP3 – Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie – weszły w skład osi priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, w której skumulowane zostało wsparcie dla przedsiębiorstw.

Połączono także OP5 – Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem z OP6 – Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, które teraz tworzyć będą oś priorytetową 4 – Środowisko i kultura.

Wg nowego podziału alokacji na projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi 653,4 mln euro, a na projekty związane z Europejskim Funduszem Społecznym 252 mln euro.  Nie jest znana jeszcze ostateczna kwota przeznaczona na ZITy.

Projekty kluczowe dla województwa

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Polak mówiła także o liście projektów kluczowych. Jak tłumaczyła, te które nie znalazły się w RPO są negocjowane w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, m.in. projekty związane z ochroną zdrowia: budowa wysokospecjalistycznego centrum radioterapii w Gorzowie, rozwój usług onkologicznych w Zielonej Górze oraz z gospodarczym wykorzystaniem Odry – mówiła marszałek.

Jak podkreślał Marek Kamiński, dyrektorem Departamentu EFS, w zakresie projektów związanych z kapitałem ludzkim nie można było wyodrębnić projektów strategicznych. Powstaje jednak lista projektów systemowych, podobnie jak w kończącym się okresie programowania.

Wszystko w rękach Komisji Europejskiej

Małgorzata Mizera- Wołowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego  omówiła stan negocjacji Polski z Komisja Europejską oraz uwagi przez nią zgłoszone. – To, co znajdzie się ostatecznie w programie zależy od tego, co zostanie wynegocjowane w umowie partnerstwa, do której Komisja Europejska zgłosiła uwagi – podkreśliła.

Uwagi do projektu

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość skonsultowania projektu programu. Pytania z sali dotyczyły m.in., realizacji projektów skierowanych do osób pozbawionych wolności, realizacji zasady równości szans oraz organizacji  systemu informacji o funduszach europejskich w nowej perspektywie.

projekt rpo lubuskie 2020