Drukuj

Przypomnienie o naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o trwającym naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego. Nabór trwa do 16 września 2014 r.

Założeniem Kontraktu Lubuskiego jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju.

Szczególną uwagę zawracamy na informacje, które powinny być dostarczone wraz z wypełnionymi fiszkami projektowymi. Tylko kompletne aplikacje będą podlegały analizie.

Wzór koncepcji kierowanych do Kontraktu Lubuskiego (rozdz. IV, pkt 9 – str. 18  Założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego) powinien zawierać następujące elementy :

  1. określenie obszaru, którego dotyczy Kontrakt wraz z jego opisem;
  2. diagnozę obszaru, który został objęty Kontraktem (bariery rozwojowe, potencjały, które należy wzmocnić i wykorzystać jako impuls rozwojowy, itd.);
  3. główne cele odnoszące się do wyodrębnionego obszaru partnerstwa oraz działania, które należy podjąć, aby je osiągnąć, wraz z powiązaniem ich z celami SRWL 2020 oraz celami, osiami priorytetowymi oraz wskaźnikami zawartymi w RPO – Lubuskie 2020; 
  4. wykaz przedsięwzięć o strategicznym/kluczowym znaczeniu (maksymalnie 5 dla jednego obszaru, z uwzględnieniem inwestycji dotyczących kapitału społecznego i sfery społecznej, jak edukacja czy ochrona zdrowia) opisanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych założeń;
  5. identyfikację potencjalnych komplementarnych projektów i źródeł finansowania, poza RPO – Lubuskie 2020;
  6. dokument potwierdzający zawarcie partnerstwa (wymagany na etapie podpisywania porozumienia z ZWL).

Forma oraz sposób przedstawienia wymaganych danych należy do zgłaszających. Koncepcja powinna zostać opisana w zwartej formie. Informacje dodatkowe mogą zostać przedstawione w postaci załączników.

Link do informacji o naborze:

http://rpo2020.lubuskie.pl/zapraszamy-do-skladania-koncepcji-w-ramach-kontraktu-lubuskiego/