Drukuj

Publiczne konsultacje INTERREG Europe

Interreg logoInformujemy, że trwają prace nad „INTERREG EUROPE”, programem współpracy międzyregionalnej na lata 2014–2020. Wspiera on regiony UE w wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dotyczących skuteczniejszego kształtowania i wdrażania polityk i programów regionalnych. INTERREG EUROPE skupia się zwłaszcza na programach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz, w stosownych wypadkach, na europejskiej współpracy terytorialnej.

 

W celu uwzględnienia potrzeb i poglądów zainteresowanych stron kraje partnerskie INTERREG EUROPE rozpoczęły konsultację skierowaną do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, partnerów ekonomicznych i społecznych oraz organów reprezentujących zgrupowania tematyczne i społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów środowiskowych, organizacji pozarządowych itp. Wyniki konsultacji pomogą lepiej ukształtować przyszły program i zapewnić jego skuteczne wdrożenie. W ankiecie można wziąć udział od 10 stycznia do 21 marca 2014 r.

 

Program INTERREG EUROPE obejmuje cztery cele tematyczne:

  • Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  • Zwiększanie konkurencyjności MŚP
  • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
  • Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

 wypełnij ankietę

Program zapewni finansowanie projektów współpracy międzyregionalnej obejmujących cztery wspierane cele tematyczne. Zapewni także wsparcie wszystkim regionom europejskim dzięki platformom wspierającym uczenie się polityki, które uwzględniają cztery wspomniane cele tematyczne. Program, który obejmuje cały obszar Unii Europejskiej, a także Norwegię i Szwajcarię, jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i dysponuje budżetem w wysokości 359 mln EUR na lata 2014–2020.