Drukuj

Pytania o RPO – Lubuskie 2020

Konsultacje Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 mają na celu zebranie Państwa propozycji i uwag do dokumentu, ale również odpowiedź na pytania, które pojawiają się w związku z przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Poniżej Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które padły w trakcie konsultacji Założeń RPO – Lubuskie 2020.

Konferencja – 16 kwietnia 2013 r. – Zielona Góra:

1.       Podział środków w ramach programu – zbyt mało środków na realizację 1 Osi Priorytetowej (B+R) w porównaniu z osią 3 (konkurencyjność MŚP).

Komisja Europejska w pakiecie legislacyjnym określiła minimalne poziomy koncentracji wsparcia z polityki spójności (tzw. ringfencingi), które mają wpływ na rozkład środków finansowych pomiędzy poszczególne cele tematyczne. Niemniej wciąż trwają konsultacje, i jeśli będzie to zasadne, po ich zakończeniu możliwe będą przesunięcia procentowe środków.

Należy jednak pamiętać, że cel tematyczny 1 , któremu odpowiada Oś Priorytetowa 1 będzie realizowany głównie z poziomu krajowego, a co za tym idzie alokowanie znacznych środków tym obszarze na poziomie regionu, może spowodować, iż nie zostaną one wydatkowane.

2.       Zwrócono uwagę, iż zasadnym byłoby upowszechnianie takiego podejścia wśród Beneficjentów, które polegałoby na aplikowaniu w pierwszej kolejności o środki krajowe i unijne z poziomu programów krajowych, a w drugiej o środki regionalne (szczególnie w odniesieniu do dużych i kosztownych inwestycji infrastrukturalnych).

Zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy programami istnieje wyraźny podział na rodzaj inwestycji które mogą się ubiegać o wsparcie krajowe, a które o wsparcie regionalne. Niemniej jednak istnieją obszary, w których można, poprzez niewielką zmianę charakteru inwestycji aplikować o środki programów krajowych. Należy jednak liczyć się z większą konkurencją, dlatego też na poziomie regionalnym powinny zostać zabezpieczone pieniądze na realizację przedsięwzięć kluczowych.

3.       Jaka część alokacji RPO będzie przeznaczone na drogi regionalne i lokalne?

Na Oś Priorytetową 7. – Transport, będzie skierowane 23% alokacji RPO – Lubuskie 2020. W ramach osi będą m.in. realizowane projekty mające na celu budowę oraz modernizację infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym. Pomoc zostanie skoncentrowana na inwestycjach włączających regionalne połączenia do sieci TEN-T, połączeniach miast wojewódzkich, regionalnych lub subregionalnych  z drogą znajdującą się w sieci TEN-T.

Nie ma ostatecznego wykluczenia dotyczącego możliwości wsparcia dróg lokalnych, niemniej jednak dofinansowanie takie będzie wymagało poważnego uzasadnienia i bezwzględnego wypełnienia kryterium dotyczącego włączenia połączenia regionalnego do sieci TEN-T.

4.       Zbyt mało pieniędzy ze środków Polski Zachodniej do wykorzystania przez JST.

Zgodnie z  Porozumieniem Marszałków w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią

i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej, które podpisano 26 sierpnia 2010 r.

w Szczecinie – założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 określają priorytetowe obszary współpracy, koncentrując się na problemach ponadregionalnych, których rozwiązanie nie jest możliwe w obszarze jednego województwa, a specyfika problemu nie pozwala na nadanie mu uniwersalnej rangi krajowej. W związku z tym na liście kluczowych projektów znalazły się jedynie te o charakterze ponadwojewódzkim i międzyregionalnym, a więc wykraczające poza kompetencje pojedynczych JST.

Nie można jednak rozpatrywać tego, jako brak korzyści dla JST naszego regionu. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Polski Zachodniej będą zlokalizowane na obszarze gminy, czy powiatu i choć nie realizowane przez nie, będą wpływały pozytywnie na rozwój całego regionu. Można zatem powiedzieć, że JST będą korzystały z tych środków w sposób pośredni.

5.       Czy będzie możliwość finansowania z RPO wałów przeciwpowodziowych?

Tak. W ramach Osi Priorytetowej 5. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem, będą realizowane projekty polegające na budowie i modernizacji istniejących urządzeń zapobiegających powodzi takich jak wały przeciwpowodziowe, stacje pomp, zbiorniki retencyjne oraz zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią.

6.       Czy Zielona Góra i Gorzów zabiorą całą pulę przeznaczoną na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT)? Czy te miasta będą mogły aplikować także o pozostałe środki RPO? Czy przewidziano środki typu ZIT dla ośrodków subregionalnych?

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej zintegrowane inwestycje terytorialne są instrumentem przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Przede wszystkim służą zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE. W ramach RPO – Lubuskie 2020 zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane będą na terenie dwóch miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.) oraz ich obszarów funkcjonalnych. Alokacja na realizację ZIT będzie stanowiła dodatkowe środki na realizację programu przekazane poziomu krajowego. Na finansowanie wszystkich ZIT w ramach RPO zakłada się wydzielenie środków finansowych w wysokości, co najmniej 5% EFRR z tzw. rezerwy programowej. Środki te pomiędzy RPO będą dzielone według algorytmu określonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem założeń wdrażania ZIT w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Miasta realizujące ZIT będą mogły aplikować również o pozostałe środki  w ramach RPO – Lubuskie 2020. Należy ustalić szczegółową demarkację pomiędzy projektami realizowanymi w ramach ZIT, a finansowanymi z pozostałej alokacji Programu. W ramach RPO Lubuskie 2020 nie jest przewidziane rozszerzenie instrumentu ZIT o miasta subregionalne. Miasta nie objęte ZIT będą mogły realizować projekty w poszczególnych Osiach Priorytetowych Programu.

7.       Czy będą odbywały się osobne konsultacje z powiatami?

Założenia do Programu jak również sam Program będzie szeroko konsultowany. Planowane są m.in. spotkania z powiatami na ich terenie. Cykl bezpośrednich spotkań rozpoczniemy już wkrótce maju br. W związku z powyższym, pragniemy Państwa zaprosić do czynnego udziału w procesie konsultacji i  prosić o zgłaszanie uwag do dokumentu za pośrednictwem naszej strony internetowej na której znajduje się formularz zgłaszania uwag. Ponadto planowane jest spotkanie z przedstawicielami Konwentu Starostów.

8.       Czy możliwe będzie  aplikowanie przez NZOZ-y  o środki w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz czy będzie istniała możliwość  włączenia budynków użyteczności publicznej do dofinansowania termomodernizacji?

W ramach Osi Priorytetowej 4. Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie, planowane jest finansowanie inwestycji związanych z kompleksową termomodernizacją regionalnych obiektów użyteczności publicznej oraz termomodernizacją obiektów mieszkaniowych. Ostateczne określenie możliwości wsparcia termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będzie uzależnione od rozstrzygnięć na poziomie linii demarkacyjnej.  W chwili obecnej Ministerstwo Środowiska planuje, by takie działania realizowane były na poziomie krajowym.

9.     Czy kanalizacja na obszarach wiejskich nie spełniająca kryterium 2-15 tys. RLM oraz kryterium 120 przyłączy na kilometr będzie możliwe do dofinansowania? Czy będzie można budować oczyszczalnie ścieków?

W ramach Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych, będzie możliwość finansowania inwestycji związanych z budową i rozbudową systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w aglomeracjach 2 – 15 tys. RLM, w tym systemów funkcjonujących w obszarach o rozproszonej zabudowie. Dokładniejsze określenie możliwości wsparcia będzie możliwe po ostatecznym zakończeniu praz nad linią demarkacyjną pomiędzy PROW a RPO – Lubuskie 2020. Kryteria oceny projektów zostaną opracowane na późniejszym etapie prac.

10.   Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów kluczowych w przyszłej perspektywie?

Na tym etapie trudno mówić o konkretnych inwestycjach kluczowych. Lista projektów strategicznych powstanie w oparciu o dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju naszego regionu. Wraz z przygotowywanym Programem będzie podlegać szerokim konsultacjom społecznym. Trudno ocenić na obecnym etapie koszty inwestycji, tym bardziej że cześć z nich będzie realizowana w ramach strategii Polski Zachodniej oraz programów krajowych.  Znajdą się w niej najbardziej kosztowne inwestycje ponadregionalne.