Drukuj

Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego dyskutowała nad RPO – Lubuskie 2020

W dniu 26 czerwca podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego  przeprowadzono konsultacje Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.W obradach udział wzięli posłowie Józef Zych, Waldemar Sługocki i Krystyna Sibińska oraz senator Helena Hatka, a także Radni Województwa Lubuskiego.

RPO Lubuskie 2020 – debata

Posiedzenie rady było także okazją do dyskusji nad Założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Marszałek Elżbieta Polak omówiła 11 osi priorytetowych oraz ukierunkowanie polityki spójności. Jak podkreśliła podstawą nowego programu operacyjnego jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. E.Polak podzieliła się także ważnymi informacjami dotyczącymi przyszłej perspektywy, m.in. o wysokości dofinansowania, kwalifikowalności VAT-u. Omówiła także alokację środków w dwufunduszowym programie. Poinformowała, które z wniosków i postulatów zgłoszonych podczas konsultacji udało się wynegocjować w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Najważniejsze z nich to:

-  Możliwość wsparcia parków technologicznych z RPO;

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej do konkretnego progu finansowego otrzyma dofinansowanie ze środków regionalnych;

- Podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

W  ramach RPO nie będzie mogła być natomiast finansowana budowa sieci dostępowych dla Internetu szerokopasmowego. Będą one finansowane ze środków na poziomie krajowym. Na poziomie krajowym będą także w większości finansowane inwestycje kolejowe. – To nie są nasze zadania, ale znajdują się na liście projektów kluczowych i mocno zabiegamy, aby były realizowane z programów krajowych. Nie wszystkie jednak zostały wpisane na listę krajową. Znajduje się na niej na pewno „Odrzanka” – tłumaczyła marszałek.

Elżbieta Polak mówiła także o projektach kluczowych. – Będzie lista projektów kluczowych. Na pewno znajdą się na niej inwestycje ujęte w strategii a także projekty zgłoszone przez starostów dotyczące GIS  (projekt realizowany w partnerstwie wszystkich powiatów) oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także projekty zarządu dróg wojewódzkich – przekonywała.

Swoje uwagi do założeń wniósł m.in. Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.  Zaproponował, aby w przyszłej perspektywie wprowadzono wstępną weryfikację wniosków i oceny realnej możliwości otrzymania dofinansowania. Poruszył także problem spółek gminnych, które nie mogą ubiegać się o środki.  – Niepokoi nas, że spółki z udziałem gmin nie mogą starać się o pieniądze w ramach MŚP. Jesteśmy traktowani jako duży podmiot, niezależnie od zatrudnionych pracowników – tłumaczył.  Zgodził się ze stwierdzeniem, że duże projekty powinny być finansowane ze środków krajowych. Prezydent pytał także o Strategię Rozwoju Polski Zachodniej. Do uwag odniosła się marszałek Elżbieta Polak. -  Wstępna selekcja nie zawsze zdawała egzamin. Czasem projekty, które na początku wydawały się dobre, później w całości odpadały. Trudno będzie to zmienić. Naszą rolą jest pomoc w napisaniu poprawnego wniosku – tłumaczyła.

Marszałek odpowiedziała także na pytanie dotyczące prac nad Strategią Polski Zachodniej. - Zadania Polski Zachodniej to 7 dużych kluczowych projektów w skali marko i o realizację tych projektów walczymy i tu nie ma zagrożenia. Rozmawiałam z Minister Bieńkowską i jest to projekt aktualny. Musimy o niego bardzo zabiegać – mówiła.

Uwagi do założeń zgłosił także poseł Waldemar Sługocki. – Słusznie Pani Marszałek mówi, żebyśmy zwrócili większą uwagę na otoczenie – mówię tu o programach horyzontalnych. Ważne jest, aby budować komplementarność między naszym programem, a programami krajowymi – podkreślał. Zaproponował także zmniejszenie liczby priorytetów. Odniósł się do zaproponowanej alokacji. – Rozsądnym byłoby zbicie priorytetów i zwiększenie liczby szczegółowych działań – przekonywał. Poseł Sługocki odniósł się także do prac nad linią demarkacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania szkolnictwa wyższego, co powinno zostać ujęte również na poziomie regionalnym. Podjął także temat finansowania inwestycji drogowych. – Przy ocenie projektów drogowych warto uwzględniać te zadania, które realizują inwestycje w sposób całościowy, a nie tylko na poszczególnych odcinkach.

W dyskusji na temat inwestycji drogowych głos zabrała także senator Helena Hatka. – Jesteśmy na finiszu budowy inwestycji finansowanych ze środków rządowych. W transport planujecie zainwestować 23 proc., to słuszne myślenie. Dla całościowego rozwoju naszego regionu trzeba skupić się na infrastrukturze drogowej. Priorytetem jest, aby intensywnie inwestować w stan dróg wojewódzkich tak, aby był on równomierny. Zgadzam się z posłem Sługockim, że drogi powinny być remontowane całościowo, a nie w odcinkach.

Wiceprezydent Gorzowa Ewa Piekarz postulowała z kolei rozważenie połączenia osi priorytetowych 1 i 3 oraz alokacji w tych osiach lub zwiększenie alokacji w osi 1. Na ten postulat od razu odpowiedziała marszałek Elżbieta Polak. – Będzie koncentracja priorytetów. Jest taka możliwość żeby ograniczyć liczbę osi priorytetowych. 1 i 3 na pewno możemy połączyć. Podobnie w przypadku osi priorytetowych finansowanych z EFS też jest możliwość ich połączenia. Możemy zejść do 6 osi priorytetowych – tłumaczyła.