Drukuj

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 przyjęty przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. W toku negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Komisją Europejską ustalono najważniejsze cele, na które  zostanie przeznaczona alokacja RPO, czyli  906,9 mln euro. Program łączy wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach EFRR największa część funduszy (193 mln euro) będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje, a w ramach EFS najwięcej środków (około 80 mln euro) będzie przeznaczona na wsparcie nowoczesnej edukacji

Prace nad RPO – L2020 rozpoczęły się przed dwoma laty od powołania Wydziału ds. RPO w Departamencie Rozwoju Regionalnego. W pierwszym etapie opracowano Założenia do RPO, które następnie poddano szerokim konsultacjom społecznym. Następnie po przyjęciu treści Założeń, rozpoczęto prace nad Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W marcu 2014 roku RPO L2020 uzyskał pozytywną opinię Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw i wielu instytucji państwowych. Następnie 10 kwietnia tego samego roku projekt programu trafił do Komisji Europejskiej. We wrześniu  br. rozpoczęły się oficjalne negocjacje zapisów dokumentu pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Komisją Europejską. Rozpoczęte w Warszawie rozmowy były kontynuowane w listopadzie w Brukseli i wówczas wprowadzono do niego liczne zmiany m.in. w priorytecie dotyczącym gospodarki i innowacji. Ograniczono możliwość dofinansowania projektów dotyczących przygotowania nowych terenów inwestycyjnych. Zmiany wprowadzono także w kryteriach wsparcia inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony zdrowia. Komisja Europejska stała na stanowisku ograniczenia puli środków na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, a jednocześnie zwiększenia alokację na gospodarkę odpadami kosztem gospodarki wodno-ściekowej. W przypadku priorytetu dotyczącego transportu (20,87 proc. Alokacji EFRR), zmniejszona została alokacja na drogi, a zwiększona na kolej i transport miejski. Kolejne prace nad dokumentem precyzujące poszczególne zapisy prowadzone były już w trybie roboczym.

Ostatecznie Projekt dokumentu został przesłany za pośrednictwem systemu SFC do Komisji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r.

W dniu 16 grudnia Komisja Europejska decyzją nr C(2014)10024 przyjęła RPO – L2020, kończąc tym samym prace nad treścią programu regionalnego.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Lubuskiego podejmie uchwałę ws. przyjęcia Programu.

Przypomnijmy w ramach dwufunduszowego RPO – L2020 wyodrębniono 10 osi priorytetowych.

  1. Gospodarka i innowacje
  2. Rozwój cyfrowy
  3. Gospodarka niskoemisyjna
  4. Środowisko i kultura
  5. Transport
  6. Regionalny rynek pracy
  7. Równowaga społeczna
  8. Nowoczesna edukacja
  9. Infrastruktura społeczna
  10. Pomoc techniczna

 

Łącznie alokacja przeznaczona na realizację Programu wynosi 906,9 mln euro, z czego 651,8 mln euro stanowią środki EFRR, a 255,1 – środki EFS.

do pobrania: Decyzja KE odnośnie przyjęcia RPO-L2020