Drukuj

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. publikujemy treść Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który został przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych elementów programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu lubuskiego.

Dotychczas przyjmowane przez Zarząd Województwa wersje Programu były projektami. Niniejszy dokument jest ostateczną wersją Programu, która powstała w wyniku negocjacji i rozmów z Komisją Europejską i stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Jest dokumentem, na podstawie którego można planować przedsięwzięcia, których realizacja finansowana będzie ze środków pomocowych UE zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie.

Głównym celem Programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej 19 listopada 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 po ZWL z 20.01.15