Drukuj

Rozmowy na temat kształtu Kontraktu Terytorialnego

W piątek, 31 stycznia br. marszałek Elżbieta Polak spotka się w Warszawie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pawłem Orłowskim. Rozmowa dotyczyć będzie ostatecznego kształtu Kontraktu Terytorialnego. Jest to porozumienie rządu z samorządami w sprawie koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. W dokumencie znajdą się także projekty kluczowe Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontrakt Terytorialny to umowa, która zawarta zostanie pomiędzy rządem, a samorządem województwa. Jej przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Ustalenia poczynione w toku negocjacji kontraktu terytorialnego, w odniesieniu do części współfinansowanej ze środków UE, znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych zarówno krajowych, jak i regionalnych, wykorzystywanych jako źródła finansowania uzgodnień kontraktowych. Niezależnie od środków UE, jednym z głównych celów kontraktu jest włączenie w proces finansowania polityki rozwoju również środków dostępnych na poziomie krajowym, innych niż te przeznaczone na współfinansowanie krajowe, będących uzupełnieniem środków UE. Dlatego też kontrakt terytorialny obejmie również te środki krajowe, których wydatkowanie jest zależne od decyzji poszczególnych resortów lub instytucji im podległych.

Kontrakt będzie m.in. ustalał:

  • podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację przedsięwzięć na poziomie krajowym i regionalnym,
  • harmonogram przygotowania, a następnie realizacji przedsięwzięć, szczególnie etapów kluczowych, na podstawie których będzie można w przyszłości dokonać oceny, czy dane przedsięwzięcie ma szanse być zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • zasady finansowania przedsięwzięć priorytetowych (źródła finansowania w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, źródła finansowania w ramach instrumentów krajowych),
  • zakres i sposób zaangażowania poziomu regionalnego w wypełnienie zasady koncentracji tematycznej środków, tj. ustalenie, w jakim stopniu dane województwo zamierza przyczynić się, poprzez zarządzane na poziomie regionalnym programy operacyjne, do wypełnienia zasady koncentracji tematycznej środków,
  • ewentualne odstępstwa od przyjętego podziału kraj-region.